course-details-portlet

ETT2220 - Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering (praksisstudier)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten anvender alle delene i en ergoterapeutisk arbeidsmodell og benytter kunnskapsbaserte metoder, strategier og verktøy, der sammenhengen mellom kartlegging, målsetting og tiltak er vektlagt. Studenten benytter aktivitetsbaserte og personsentrerte intervensjonsmetoder, dokumenterer praksis og samarbeider tverrfaglig på ulike nivå i helse- og sosialtjenesten og andre aktuelle sektorer. Studenten reflekterer etisk og faglig over terapeutisk kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
har kunnskap om den ergoterapeutiske arbeidsprosessen der samle informasjon, bearbeide, vurdere og planlegge intervensjon, gjennomføre intervensjon og evaluering er vektlagt
- har kunnskap om ergoterapeuters tilnærming til ulike brukergrupper i ulik kontekst og resonnerer over klinisk utførelse
- har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltakelse

Ferdigheter
Studenten
- kan identifisere, reflektere over og anvende terapeutisk og etisk kompetanse i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
- opparbeider seg kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser
- gjennomfører en ergoterapeutisk arbeidsprosess i samarbeid med veileder i møte med bruker/e
- kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse
- kan anvende kunnskap om å tilpasse og gradere aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
- kan anvende kunnskap om brukermedvirkning for å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter
- kan anvende ressursorienterte og problemløsende strategier som fremmer aktivitet og deltagelse
- kan anvende kunnskap om meningsfull aktivitet i personers habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon, eller på andre områder der ergoterapeuter jobber
- kan innhente ny faglig kunnskap og reflektere over faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse
Studenten
- kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål
- kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
- søker veiledning og innhenter bistand for å forebygge risiko for uønskede hendelser og sikre en forsvarlig tilnærming
- er aktiv og oppsøker læresituasjoner i samarbeid med veileder

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer minimum 8 uker praksisstudier. I tillegg kommer forberedelse og etterarbeid.

Obligatorisk oppmøte til praksisforberedelser, praksisstudier og arbeidskrav.
Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Mer om vurdering

Praksisvurdering og skriftlig individuell oppgave.
Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Karakter: Bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2220 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU