course-details-portlet

ETT2220 - Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering (praksisstudier)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Studenten anvender alle delene i en ergoterapeutisk arbeidsmodell og benytter kunnskapsbaserte metoder, strategier og verktøy, der sammenhengen mellom kartlegging, målsetting og tiltak er vektlagt. Studenten benytter aktivitetsbaserte og personsentrerte intervensjonsmetoder, dokumenterer praksis og samarbeider tverrfaglig på ulike nivå i helse- og sosialtjenesten og andre aktuelle sektorer. Studenten reflekterer etisk og faglig over terapeutisk kompetanse.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om den ergoterapeutiske arbeidsprosessen der samle informasjon, bearbeide, vurdere og planlegge intervensjon, gjennomføre intervensjon og evaluering er vektlagt.
 • har kunnskap om klinisk resonnering og ergoterapeuters tilnærming til ulike brukergrupper i ulik kontekst.
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltakelse.
 • har kunnskap om helse- og velferdssystemets organisering, lovverk, forskrifter og gjeldende standarder ved praksisplassen, * (§ 7 b).
 • har kunnskap om ulike former for brukermedvirkning/klientsentrering.
 • har kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene i livsløpet.
 • har kunnskap om relevante funksjonsnedsettelser i forhold til praksisplassen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, reflektere over og anvende terapeutisk (terapeutstil) og etisk kompetanse i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, * (§ 8 b).
 • opparbeider seg kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser.
 • gjennomfører en ergoterapeutisk arbeidsprosess i samarbeid med veileder i møte med bruker/e.
 • kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse.
 • kan anvende kunnskap om å tilpasse og gradere aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller.
 • kan anvende kunnskap om brukermedvirkning for å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter.
 • kan anvende ressursorienterte og problemløsende strategier som fremmer aktivitet og deltagelse.
 • kan anvende kunnskap om meningsfull aktivitet i personers habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon, eller på andre områder der ergoterapeuter jobber.
 • kan innhente ny faglig kunnskap og reflektere over faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med klinisk resonnering.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål
 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse med relevante faglige uttrykksformer muntlig og skriftlig, * (§ 9 c).
 • søker veiledning og innhenter bistand for å forebygge risiko for uønskede hendelser og sikre en forsvarlig tilnærming, * (§ 9 d).
 • er aktiv og oppsøker læresituasjoner i samarbeid med veileder.
 • ta initiativ til respektfullt samarbeid og kommunikasjon med pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av 11 uker praksisstudier, inkludert er 1 uke forberedende undervisning med forelesninger, ferdighetstrening, seminarer og innleveringer. I tillegg består emnet av 2 obligatoriske oppgaver og etterarbeid. Praksisstudiene er langsgående og foregår i hovedsak i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge RHF, dvs St.Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord Trøndelag HF og tilhørende kommuner. I tillegg kommer enkelte private aktører.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedende undervisning
 • Individuell skriftlig oppgave basert på praksis
 • Individuell skriftlig oppgave basert på praksis

Mer om vurdering

Gjennomføring og vurdering av praksis er styrt av "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap", NTNU. Det er utarbeidet eget praksishefte med utdypende retningslinjer i forhold til praksisstudiene.

Emnet inneholder i tillegg til praksisstudiene tre obligatoriske aktiviteter;

 • Minimum 80% tilstedeværelse i praksisforberedende uke.
 • Individuell skriftlig oppgave 1.
 • Individuell skriftlig oppgave 2.

Ved emnets oppstart kunngjøres datoer for innlevering av skriftlige oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksisemnet kan vurderes til bestått.

Praksis:

Praksisveileder innstiller til bestått/ikke bestått. Emneansvarlig fastsetter endelig vurdering.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden inkludert forberedende undervisning og obligatoriske innleveringer gjennomføres på nytt. Ved vurdering til ikke bestått er neste mulighet for å gjennomføre emnet ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemnet to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Alle forkunnskapskrav må være bestått innen studenten får starte på emnet.

 • ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2220 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100

Innlevering
22.03.2024


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU