course-details-portlet

ETT2205 - Deltakelse i arbeid og utdanning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I emnet fokuseres det på utfordringer og muligheter i skole og utdanning, og i overgangen fra utdanning til arbeidslivet. Emnet inneholder kunnskap om hvordan deltagelse i utdanning og arbeid kan muliggjøres under ulike forutsetninger og om hvilken betydning det har for mennesket og samfunn. Studenten erverver kunnskap og ferdigheter om psykososiale forhold, ergonomi og tilrettelegging i utdanning og arbeidsliv, og om hvordan det kan samarbeides tverrfaglig, tverrsektorielt og brukersentrert.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om ergonomi, tilrettelegging av arbeidsplass/utdanning og sammenhenger mellom funksjonsnedsettelse, helse og arbeidsdeltagelse
- har kunnskap om hvordan overgangsfaser knyttet til arbeid og utdanning påvirker vaner, roller, mestring, aktivitet og deltagelse
- har kunnskap om inkluderende og ekskluderende faktorer i arbeid og utdanning, inkludert hvordan psykososiale og helsemessige problemer påvirker deltagelse i arbeid og utdanning for barn, unge og voksne
- har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, og kjenner til minoritetsgrupper rettigheter i forhold til arbeid og utdanning

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende en ergoterapeutisk arbeidsprosess og veiledende, ressursorienterte, muliggjørende, problemløsende og kreative strategier for å fremme deltagelse i arbeid og utdanning
- kan anvende kunnskap om ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplass
- kan anvende kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, holdningsmessige forhold for å fremme deltagelse i arbeid og utdanning
- kan reflektere over arbeidets og utdanningens betydning for identitet og tilhørighet i samfunnet
- kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper

Generell kompetanse
Studenten
- kan forstå betydningen av og planlegge samarbeid med NAV, bedrifter/skoler, arbeidstakere, elever og andre relevante samarbeidspartnere
- kan utveksle synspunkter og erfaringer om likeverdige tjenester og god praksis som bidrar til lik rett til arbeid og utdanning

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå ved bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Skriftlig gruppeoppgave.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
ETT/ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer
ETT/ETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder
ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer
ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2205 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU