course-details-portlet

ETT2203 - Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en forståelse av sammenhengen mellom aktivitet, deltakelse og psykososial helse. Studenten opparbeider seg kunnskap om psykisk helse og sykdom, hvordan dette kan påvirke aktivitetsutførelse og deltakelse. Studenten lærer om både individuelle og gruppebaserte metoder ved endringsarbeid for mennesker med psykiske utfordringer. Studenten har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner, roller i ulike livsfaser knyttet til psykisk helse.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • gjør rede for psykiske utfordringer som kan gi aktivitetsvansker i hverdagen.
 • har kunnskap om hvordan menneskelige ressurser/styrker kan ha betydning for å bygge opp og vedlikeholde god psykisk helse, samt kjennetegn på bedringsprosesser (recovery) innen psykisk helse.
 • har kunnskap om hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltagelse, * (§ 16 d).

Ferdigheter

Studenten

 • behersker aktivitetsanalyse og aktivitetsbaserte kartleggingsmetoder ved psykiske helseutfordringer.
 • benytter aktivitet metodisk, individuelt og i gruppe, for å fremme motivasjon og aktivitetsutførelse.
 • tilpasser aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde motivasjon, mestring, ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller.
 • kan anvende relevant faglig kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling, * (§ 11 b).

Generell kompetanse

Studenten

 • bli bevisst egen og andres kommunikasjon og relasjonskompetanse, til å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter.
 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med psykiske utfordringer kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter.
 • kan planlegge behandling eller tjenester som sikrer barn, unge og sårbare grupper medvirkning og rettigheter.
 • innhenter kunnskap systematisk fra ulike kilder for å sikre kunnskapsbasert ergoterapi innen psykisk helsearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning og bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% nærværsplikt i ferdighetstrening og seminar
 • Vurdering av kommunikasjonsferdigheter både i gruppe og individuelt

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må vurderes til godkjent før studenten kan framstilles for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Nærværsplikt på ferdighetstrening/seminar: Ved fravær på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet må vurderes til godkjent og knyttes til ferdighetstreningen/seminaret der studenten hadde fravær. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
 • Vurdering av kommunikasjonsferdigheter: tar utgangspunkt i en skriftlig vurdering av egne ferdigheter, som videre presenteres for medstudenter i gruppe. Både skriftlig levering og presentasjon i gruppe må være gjennomført for å få godkjent.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Praktisk ferdighetseksamen

 • Alle studenter i en gruppe skal lede en aktivitet innenfor en gitt tidsramme. Det betyr at tidsrammen totalt per gruppe blir inntil 5 timer.
 • Studentene vurderes ut fra følgende kriterier: aktivitetsutføring, anvendelse av gruppemetodikk, ferdigheter i kommunikasjon og faglige kunnskapsbaserte begrunnelser. Den enkelte student vurderes individuelt med karakterskala A-F.

Utsatt eksamen/kontinuasjon: Hvis studenten ikke består praktisk ferdighetseksamen, må denne gjennomføres på nytt i henhold til eksamensplanen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
 • ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått. Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2203 7.5 HØST 2020
HERG2003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 E

Utlevering
14.12.2022

Innlevering
14.12.2022


08:15


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100 E 31.03.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU