course-details-portlet

ETT2203 - Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet inneholder sammenhengen mellom aktivitet, deltakelse og psykososial helse. Studenten opparbeider kunnskap om psykisk helse og sykdom, hvordan dette kan påvirke aktivitetsutførelse, deltakelse og aktivitetsbalanse. Studenten lærer om individuelle og gruppebaserte metoder ved endringsarbeid i et sammenhengende og helhetlig forløp. Studenten har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner, roller i ulike livsfaser i sammenheng med psykiske utfordringer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- gjør rede for psykiske utfordringer som kan gi aktivitetsvansker i hverdagen
- har kunnskap om hvordan menneskelige ressurser/styrker kan ha betydning for å bygge opp og vedlikeholde god psykisk helse, samt kjennetegn på bedringsprosesser (recovery) innen psykisk helse
- har kunnskap om hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltagelse

Ferdigheter
Studenten
- behersker aktivitetsanalyse og aktivitetsbaserte kartleggingsmetoder ved psykiske helseutfordringer
- benytter aktivitet metodisk, individuelt og i gruppe, for å fremme motivasjon og aktivitetsutførelse
- tilpasser aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde motivasjon, mestring, ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
- kan anvende relevant faglig kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling

Generell kompetanse
Studenten
- bli bevisst egen og andres kommunikasjon og relasjonskompetanse, til å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter
- kan planlegge og tilrettelegge for at personer med psykiske funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
- kan planlegge behandling eller tjenester som sikrer barn, unge og sårbare grupper medvirkning og rettigheter
- innhenter kunnskap systematisk fra ulike kilder for å oppnå kunnskapsbasert ergoterapi innen psykisk helsevern

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå ved bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening

Mer om vurdering

Det er krav om 10 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
ETT/ETG110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2203 7.5 01.09.2020
HERG2003 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU