course-details-portlet

ETT2202 - Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet lærer studenten om grunnleggende ergoterapeutiske metoder som utgangspunkt ved aktivitetsutfordringer på ulike nivå i helse- og velferdssystemet og andre sektorer. Studentene anvender strukturerte ergoterapeutiske arbeidsprosesser, metoder og strategier til kartlegging, målsetting og tiltak. Studenten benytter arbeidsmodeller og velger ergoterapeutiske kunnskapsbaserte metoder i de ulike trinn i prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om ergoterapeuters bruk av kjernekompetanse i kommune, spesialisthelsetjeneste og andre sektorer
- har kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsmodeller
- har kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse, funksjonsvurdering og meningsfull aktivitet brukes målrettet i intervensjon for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet
- har kunnskap om muliggjørende ferdigheter eller strategier som terapeutisk kompetanse
- har kunnskap om brukermedvirkning og brukerstyring som metode og strategi

Ferdighet
Studenten
- velger ut og vurderer kartleggingsmetoder og undersøkelsesredskaper ved aktivitetsutfordringer
- behersker ulike metoder for å lage tydelige og aktivitetsbaserte mål
- kan finne og anvende metoder og intervensjonsstrategier som leder til tiltak
- kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse
- planlegger og evaluerer intervensjoner systematisk

Generell kompetanse
Studenten
- har kjennskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis
- reflekterer over og vurderer ergoterapifaglige metoder og strategier

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læring (PBL), bruk av
basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og
ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut
på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i
emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2202 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU