course-details-portlet

ETT2202 - Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Studenten tilegner seg kunnskap om grunnleggende ergoterapeutiske metoder tilknyttet aktivitetsutfordringer og ressurser. Ergoterapeutiske metoder anvendes på ulike nivå i helse- og velferdssystemet og andre sektorer. Studentene benytter strukturerte ergoterapeutiske arbeidsprosesser, metoder og strategier til kartlegging, målsetting og tiltak. Studentene arbeider kunnskapsbasert i utvelgelsen av arbeidsmodeller.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ergoterapeuters bruk av kjernekompetanse i kommune, spesialisthelsetjeneste og andre sektorer.
 • har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsmodeller.
 • har bred kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse, funksjonsvurdering og meningsfull aktivitet brukes målrettet for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet.
 • har kunnskap om muliggjørende ferdigheter og strategier som terapeutisk kompetanse.
 • har kunnskap om brukermedvirkning og brukerstyring som metode og strategi.

Ferdighet

Studenten

 • kan velge ut og vurdere aktivitetsbaserte kartleggingsmetoder og undersøkelsesredskaper.
 • behersker å lage tydelige og aktivitetsbaserte mål.
 • kan finne og anvende tiltak ved hjelp av ulike metoder og strategier.
 • kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse.
 • kan anvende ergoterapeutisk arbeidsmodeller.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, * (§ 19 a).
 • reflekterer over og vurderer ergoterapifaglige metoder og strategier.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning og benytter i stor grad studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen: Mer informasjon om skriftlig eksamen vil bli publisert i emnerommet i Blackboard ved semesterstart.

Utsatt eksamen/kontinuasjon: i henhold til eksamensplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått. Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 18.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 40
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 62
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL325 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU