course-details-portlet

ETT2201 - Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Studenten opparbeider kunnskap om hvordan aktivitetsutførelse og deltagelse kan bli påvirket av sykdom og funksjonsnedsettelser. Studenten forstår hva det vil si å leve med aktivitetsutfordringer i alle aldre, gjennom ulike livsfaser og i samspill med omgivelsene. Studenten tilegner seg kunnskap om ergoterapeuters kjernekompetanse og tilnærming innen habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon i et sammenhengende og helhetlig forløp. Studenten jobber kunnskapsbasert i arbeidsprosessen.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ergoterapeuters tilnærming innen habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon.
 • gjør rede for konkrete metoder for å fremme klientsentrering/brukermedvirkning i møte med personer med ulike aktivitetsutfordringer.
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltagelse.
 • gjør rede for fysiske, kognitive og sammensatte funksjonsnedsettelser som kan gi aktivitetsutfordringer i hverdagen.
 • har kunnskap om hvordan bruke aktivitetsanalyse, funksjonsvurdering og meningsfull aktivitet målrettet i intervensjon for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet i alle livsfaser.
 • har kunnskap om verktøy som sikrer sammenhengende og helhetlige forløp.

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende meningsfull aktivitet metodisk i personers habilitering, rehabilitering, palliasjon og behandling.
 • kan anvende relevant kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling, * (§ 11 b).
 • kan finne, vurdere og anvende relevante kartleggingsmetoder og undersøkelsesredskaper relatert til funksjonsnedsettelser og utfordringer med hverdagsliv.
 • kan i samarbeid med klient/bruker formulere mål og tiltak for å fremme aktivitet og deltagelse.
 • kan anvende muliggjørende strategier for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter.
 • kan planlegge og gjennomføre behandling eller tjenester som sikrer barn og unges medvirkning og rettigheter, * (§ 12 a).
 • arbeider ut fra prinsipper om kunnskapsbasert ergoterapi.
 • har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling relatert til et helhetlig forløp, * (§ 12 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Mappevurdering: Mappen inneholder inntil fire skriftlige oppgaver som gjennomføres i løpet av emnet. Hver oppgave har et omfang på cirka 1500-2000 ord.

Oppgavene besvares individuelt, og leveres i Inspera. En av oppgavene blir trukket ut for vurdering, og studentene vil da ha vel et døgn på å forbedre sin besvarelse.

Veiledning på mappeoppgavene gis underveis i form av seminarer og medstudentrespons.

Utsatt eksamen/kontinuasjon skjer i henhold til eksamensplanen. Ved utsatt eksamen/kontinuasjon vil en av de andre oppgavene i mappen bli trukket for vurdering. Forbedring av karakter kan kun skje ved ordinær eksamen.

Når emnet starter får studenten informasjon på Blackboard om følgende:

 • Hva mappen skal inneholde og hva som skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
 • Art og omfang av de ulike oppgavene som inngår i mappen.
 • Tidspunkt for trekking av hvilken mappeoppgave som vil bli vurdert.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG 1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2201 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A

Utlevering
09.11.2023

Innlevering
10.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 A

Utlevering
06.06.2024

Innlevering
07.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU