course-details-portlet

ETT2201 - Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeeksamen 100/100 1.5 dager

Faglig innhold

Studenten opparbeider kunnskap om hvordan aktivitetsutførelse og deltagelse kan bli påvirket av sykdom og funksjonsnedsettelser. Studenten forstår hva det vil si å leve med aktivitetsutfordringer i alle aldre, gjennom ulike livsfaser og i samspill med omgivelsene. Studenten tilegner seg kunnskap om ergoterapeuters kjernekompetanse og tilnærming innen habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon i et sammenhengende og helhetlig forløp. Studenten jobber kunnskapsbasert i arbeidsprosessen.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ergoterapeuters tilnærming innen habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon.
 • gjør rede for konkrete metoder for å fremme klientsentrering/brukermedvirkning i møte med personer med ulike aktivitetsutfordringer.
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltagelse.
 • gjør rede for fysiske, kognitive og sammensatte funksjonsnedsettelser som kan gi aktivitetsutfordringer i hverdagen.
 • har bred kunnskap om hvordan bruke aktivitetsanalyse, funksjonsvurdering og meningsfull aktivitet målrettet i intervensjon for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet i alle livsfaser.
 • har kunnskap om verktøy som sikrer sammenhengende og helhetlige forløp.

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende meningsfull aktivitet metodisk i personers habilitering, rehabilitering, palliasjon og behandling.
 • kan anvende relevant kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling, * (§ 11 b).
 • kan finne, vurdere og anvende relevante kartleggingsmetoder og undersøkelsesredskaper relatert til funksjonsnedsettelser og utfordringer med hverdagsliv.
 • kan i samarbeid med klient/bruker formulere mål og tiltak for å fremme aktivitet og deltagelse.
 • kan anvende muliggjørende strategier for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter.
 • kan planlegge og gjennomføre behandling eller tjenester som sikrer barn og unges medvirkning og rettigheter, * (§ 12 a).
 • arbeider ut fra prinsipper om kunnskapsbasert ergoterapi.
 • har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling relatert til et helhetlig forløp, * (§ 12 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

I emnet anvendes læringsformer som fordrer oppmøte og aktiv deltagelse. Læringsformer kan være gruppearbeid, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell skriftlig skisse til caseoppgave
 • Individuell muntlig presentasjon av caseoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell skriftlig skisse/utkast til en av caseoppgavene. Tilbakemelding via medstudentrespons.
 • Individuell muntlig presentasjon av selvvalgt caseoppgave for en gruppe medstudenter. Tilbakemelding via medstudentrespons.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig for inneværende studieår.

Vurdering

Hjemmeeksamen, individuell: Tre caseoppgaver presenteres ved emnets start. Studenten jobber med disse gjennom læringsaktiviteter som nevnt over. Hver caseoppgave har et omfang på cirka 1500-2000 ord. Veiledning gis underveis i for av seminarer og medstudentrespons.

En av caseoppgavene danner grunnlag for vurdering. Dette kunngjøres ved utlevering av hjemmeeksamen. Studentene forbedrer sin endelige besvarelse før den leveres i Inspera.

Utsatt eksamen/kontinuasjon skjer i henhold til eksamensplanen for studenter med gyldig fravær eller med karakter F. Ved utsatt eksamen/kontinuasjon vil en av de to andre case-oppgavene danne grunnlag for vurdering. Denne presenteres ved utlevering av utsatt eksamen/kontinuasjon. Forbedring av karakter kan kun skje ved ordinær eksamen.

Case-oppgavene er gyldig for inneværende studieår. Ved oppstart av nytt studieår, må nye case-oppgaver gjennomføres i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG 1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2201 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell hjemmeeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell hjemmeeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU