course-details-portlet

ETT2201 - Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten opparbeider kunnskap om sykdom og funksjonsnedsettelser og hvordan dette kan påvirke aktivitetsutførelse og deltakelse. Studenten forstår hva det vil si å leve med aktivitetsutfordringer i alle aldre, gjennom ulike livsfaser og i samspill med omgivelsene. Studenten tilegner seg kunnskap om ergoterapeuters kjernekompetanse og tilnærming innen habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon i et sammenhengende og helhetlig forløp. Studenten jobber kunnskapsbasert i arbeidsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- gjør rede for fysiske, kognitive og sammensatte funksjonsnedsettelser som kan gi aktivitetsutfordringer i hverdagen
- har kunnskap om habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon i et sammenhengende og helhetlig forløp, og ergoterapeuters tilnærming og arbeidsområde innenfor disse feltene
- har kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse, vurdering av fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner og meningsfull aktivitet brukes målrettet i intervensjon for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet
- har kunnskap om å fremme mestring av hverdagslivets aktiviteter i alle livsfaser og hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltagelse
- gjør rede for konkrete metoder for å fremme klientsentrering/brukermedvirkning i møte med personer med ulike aktivitetsutfordringer
- har kunnskap om verktøy som sikrer sammenhengende og helhetlige forløp

Ferdighet
Studenten
- bruker kunnskap om meningsfull aktivitet og anvender aktiviteter metodisk i personers habilitering, rehabilitering, palliasjon og behandling
- kan anvende relevant kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling
- kan finne, vurdere og reflektere over relevante kartleggingsmetoder og undersøkelsesredskaper relatert til funksjonsnedsettelser og utfordringer med hverdagsliv
- lager plan for mål og intervensjon relatert til funksjonsnedsettelser for å fremme aktivitet og deltagelse
- anvender relevante muliggjørende strategier og bidrar til etablering og endring av vaner, rutiner og roller for å fremme mestring av hverdagsliv

Generell kompetanse
Studenten
- kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter
- kan planlegge og gjennomføre behandling eller tjenester som sikrer barn og unges medvirkning og rettigheter
- innhenter kunnskap systematisk fra ulike kilder for å oppnå kunnskapsbasert ergoterapi
- har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling relatert til et helhetlig forløp

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læring (PBL), bruk av
basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og
ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle
forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på
læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2201 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU