course-details-portlet

ETT1104 - Omgivelser, tilgjengelighet og teknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Dette emnet lærer studentene om hvordan fysiske, sosiale, institusjonelle,kulturelle og teknologiske omgivelser påvirker, og påvirkes av aktivitet og aktivitetsutførelse. Det belyses hvordan funksjonshemming oppstår i gapet mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav. Studentene lærer om hvordan gapet kan minskes gjennom fokus på omgivelser, inklusive velferdsteknologi og andre hjelpemidler. Studentene kan gjøre rede for prinsippene i universell utforming og individuell tilrettelegging, og reflektere over hvordan utformingen av omgivelsene gjenspeiler verdier og normer i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om hvordan omgivelser kan fremme eller hemme
meningsfull aktivitet og selvstendighet i hverdagslivet, uavhengig av funksjonsnivå og -utfordringer
• har grunnleggende kunnskap om universell utforming og
tilrettelegging av omgivelsene
• har grunnleggende kunnskap om ulike former for og hensikter med
velferdsteknologi
• har grunnleggende kunnskaper om lovverk som motvirker,
diskriminering eller sikrer menneskerettigheter og brukermedvirkning

Ferdigheter
Studenten
• kan anvende sentrale aktivitetsteorier og –modeller for å belyse
omgivelsenes betydning for aktivitet og deltagelse
• bruker relevante kartleggingsmetoder og gjennomfører
aktivitetsanalyse for å beskrive samfunnets krav og muligheter
• kan reflektere over hvordan utforming og tilpasning av omgivelser kan bidra til å fremme inkludering og deltagelse
• kan diskutere hvordan teknologi og hjelpemidler kan fremme eller
hemme aktivitet og deltakelse

Generell kompetanse
Studenten
• kjenner til hvordan brukere kan inkluderes i tverrfaglige og
tverrsektorielle samarbeidsprosesser ved utforming av omgivelser
• er oppmerksom på hvordan utformingen av de fysiske omgivelsene
gjenspeiler verdier og normer i samfunnet, og preger vår oppfatning
av normalitet
• kan finne frem til, og anvende relevant lovverk

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læring, basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og feltarbeid/ferdighetslæring.Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Feltundersøkelse i gruppe, fremlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse på seminar
  • Deltakelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Eksamen tar form av en hjemmeeksamen som skal gjennomføres i gruppe. Gruppearbeidet foregår gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:
1. Deltakelse på minimum 3 seminar med TBL (teambasert læring)
2. Deltakelse i gruppearbeid.

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er normalt ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.
- Dersom en student har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
- En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på
læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1104 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering 08.04.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU