course-details-portlet

ETT1103 - Aktivitetsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

Studentene lærer hva aktivitetsvitenskap er og hvordan det gir grunnlag for en aktivitetsbasert praksis. Studentene lærer om kjernebegrep i ergoterapi og om sammenhenger mellom personers aktivitet, deltagelse og helse. Studentene lærer om betydningen hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet. Ergoterapifagets og aktivitetsvitenskapens historiske og skiftende paradigmer belyses i forhold til nåtidens ergoterapeutiske yrkesutøvelse.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om aktivitetsvitenskap og kjernebegreper i ergoterapi.
 • har kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet.
 • har kunnskap om betydningen hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet.
 • har kunnskap om ergoterapifagets historie, utvikling, egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjenkjenne og reflektere over hvordan ergoterapeuter anvender kunnskap om aktivitet og deltagelse i sin yrkesutøvelse.
 • kan reflektere over hvordan aktivitetsvaner, aktivitetsroller og aktivitetsbalanse kan påvirke deltagelse og livskvalitet.
 • leser vitenskapelig litteratur, samler informasjon, bearbeider og presenterer dette ved hjelp av ulike medier.

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst betydningen kultur og livssituasjon har på menneskers mulighet for å delta i konstruktive og meningsfulle aktiviteter.
 • kan undersøke og reflektere over hvordan menneskers verdsatte og meningsfulle aktiviteter kan påvirke helse og deltagelse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Dette emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Podkast med medstudentvurdering
 • Skriftlig oppgave.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Det er to obligatoriske aktiviteter i emnet, en podkast med medstudentvurdering og en skriftlig oppgave med medstudentvudering. Begge obligatoriske aktiviteter gjennomføres i gruppe.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Eksamen

Eksamen er en muntlig eksamen med oppmøte som gruppe, med individuell vurdering. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamen består av muntlig deltakelse i gruppediskusjon med utgangspunkt i tema fra pensum.

Til utsatt eksamen dannes nye grupper av studentene som er meldt opp. Hvis bare en student er meldt opp fremstiller denne studenten seg til eksamen alene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1103 7.5 HØST 2020
HERG1002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E

08.02.2024 - 09.02.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E 22.03.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU