course-details-portlet

ETT1103 - Aktivitetsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Studentene lærer hva aktivitetsvitenskap er og hvordan det gir grunnlag for en aktivitetsbasert praksis. Studentene lærer om kjernebegrep i ergoterapi og om sammenhenger mellom personers aktivitet, deltagelse og helse. Studentene lærer om betydningen hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet. Ergoterapifagets og aktivitetsvitenskapens historiske og skiftende paradigmer belyses i forhold til nåtidens ergoterapeutiske yrkesutøvelse.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om aktivitetsvitenskap og kjernebegreper i ergoterapi.
 • har kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet.
 • har kunnskap om betydningen hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet.
 • har kunnskap om ergoterapifagets historie, utvikling, egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjenkjenne og reflektere over hvordan ergoterapeuter anvender kunnskap om aktivitet og deltagelse i sin yrkesutøvelse.
 • kan reflektere over hvordan aktivitetsvaner, aktivitetsroller og aktivitetsbalanse kan påvirke deltagelse og livskvalitet.
 • leser vitenskapelig litteratur, samler informasjon, bearbeider og presenterer dette ved hjelp av ulike medier.

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst betydningen kultur og livssituasjon har på menneskers mulighet for å delta i konstruktive og meningsfulle aktiviteter.
 • kan undersøke og reflektere over hvordan menneskers verdsatte og meningsfulle aktiviteter kan påvirke helse og deltagelse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning. Dette emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske gruppeoppgaver
 • Nærvær på seminar og ferdighetstrening

Mer om vurdering

Eksamen er en muntlig eksamen i gruppe, med individuell vurdering bestått/ikke bestått. Muntlig deltakelse i gruppediskusjon med utgangspunkt i tema fra pensum. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å avlegge eksamen i emnet. Ved ikke bestått gjennomføres ny, utsatt individuelt med lærer.

Obligatoriske aktivteter:

 • Det skal leveres inntil 3 gruppeoppgaver som må vurderes til godkjent.
 • Det er obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetsundervisning og seminar. Ved fravær på mellom 20 % og 40% vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emne-rommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1103 7.5 HØST 2020
HERG1002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E 14.02.2023 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E 31.03.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU