course-details-portlet

ETT1102 - Aktivitetsanalyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene om aktivitetsanalyse som er en grunnleggende ferdighet i ergoterapi. Studentene lærer å gjennomføre aktivitetsanalyse og å kartlegge samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Studentene lærer systematisk observasjon av aktivitetsutførelse og kartlegger hvilke krav aktiviteten stiller til personen og omgivelsene. Etiske utfordringer med kartlegging av mennesker og deres aktivitetsutførelse blir diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse brukes målrettet for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet.
- har kunnskap om aktivitetens krav til personens funksjoner (fysiske, sensoriske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner)
- kan forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi
- kan forklare aktivitetsform og hvordan form påvirkes av omgivelser


Ferdigheter
Studenten
- kan utføre analyse av aktivitetsform og aktivitetsutførelse i valgt kontekst med et redskap for aktivitetsanalyse
- kan anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som kan fremme og hemme aktivitetsutførelse
- kan anvende faglig kunnskap om å gradere eller tilpasse aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, vaner og roller
- kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer i kartlegging av aktivitetsutførelse, og bruk av innsamlet data


Generell kompetanse
Studenten
- kan reflektere over kreative strategier som fremmer aktivitet og deltakelse

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetstrening. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon av aktivitetsanalyse i seminar

Mer om vurdering

Vurderingsformen er mappevurdering bestående av tre innleverte skriftlige oppgaver som gjennomføres i gruppe. Før innlevering av mappeeksamen gis studentene informasjon om hvilke oppgaver som trekkes ut til vurdering. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter og oppgaver må være godkjent for å avlegge eksamen i emnet.
- Obligatorisk seminar. Presentasjon av gjennomført aktivitetsanalyse med medstudentvurdering. Seminaret gjennomføres i gruppe. Ved ikke godkjent ved første gangs gjennomføring gis det anledning til et nytt forsøk.

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes av instituttet.

Ved oppstart av emne gis informasjon om veiledning og tilbakemelding knyttet til obligatoriske aktiviteter.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1102 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering 26.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering 09.04.2021

Innlevering 10.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU