course-details-portlet

ETT1101 - Person, aktivitet og deltakelse i hverdagslivet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene lære om ergoterapi som profesjon. Studentene blir introdusert for sentrale teoretiske perspektiv på aktivitet og deltagelse, og lærer om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Emnet tar for seg grunnleggende kunnskap om mennesket i ulike livsfaser, for eksempel kroppsfunksjoner, verdier, vaner, roller og aktivitetsprioriteringer. Studentene får en introduksjon til helse- og sosialsystemets oppbygning, til yrkesetiske retningslinjer, og til profesjonell kommunikasjon.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktivitetsteorier og modeller i ergoterapi.
 • har kunnskap om menneskerettigheter * (§ 7 d)
 • har kunnskap om person, aktivitet, omgivelser og deltakelse som kjernebegreper i ergoterapi.
 • har kunnskap om menneskets utvikling, personlige faktorer og kroppsfunksjoner som forutsetning for aktivitetsutførelse og deltakelse.
 • har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner og roller.
 • har kunnskap og forståelse for mestring av dagliglivets aktiviteter.
 • har kjennskap til helse- og sosialsystemets oppbygning, * (§ 16 c).

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende ergoterapeutiske modeller for å beskrive meningsfull aktivitet.
 • kan beskrive og reflektere over ergoterapi som profesjon og hva ergoterapeuter gjør.
 • ​kan finne og henvise til lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, * (§ 8 a).

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opptre respektfullt og har kjennskap til profesjonell kommunikasjon, * (§ 7 d).
 • har kunnskap om ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse, * (§ 9 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig. En ukes observasjonspraksis inngår i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i praksisforberedelser
 • Deltakelse i en ukes observasjonspraksis
 • Individuell oppgave knyttet til praksis, muntlig fremlegg
 • Individuell oppgave knyttet til menneskets forutsetninger for aktivitet, skriftlig

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

ETT1101 består av

 • Deltakelse i praksisforberedelser
 • Deltakelse i en (1) ukes observasjonspraksis
 • Individuell oppgave knyttet til praksis, muntlig fremlegg.
 • Individuell oppgave knyttet til menneskets forutsetninger for aktivitet, skriftlig.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på forberedende undervisning inkludert ferdighetsundervisning/seminar/innleveringer til praksisstudiene. Fravær mellom 20% og 40% medfører et individuelt obligatorisk arbeid som må vurderes til godkjent. Ved ikke godkjent obligatorisk arbeid pga fravær mellom 20% og 40% eller fravær utover 40% vil ikke studenten kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Dokumentert (gyldig) fravær over 11% kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. I særskilte tilfeller kan fravær kompenseres med en individuell oppgave. Det er utarbeidet eget praksishefte med utdypende retningslinjer i forhold til praksisstudiene. Observasjonspraksis vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent, emneansvarlig fastsetter endelig vurdering.

Emnet inneholder en obligatorisk individuell muntlig oppgave basert på praksis. Oppgaven må vurderes til godkjent for at emnet skal kunne vurderes til bestått. Ved ikke godkjent gis studenten anledning til et andre forsøk. Ved emnets oppstart kunngjøres dato for oppgaven og sensurfrist for disse.

Individuell oppgave knyttet til menneskets forutsetninger for aktivitet, skriftlig. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Eksamen

Emnets eksamen er en individuell hjemmeeksamen med varighet på tre (3) dager. Karakterregel: A-F.

Studenten vil få utfyllende informasjon om innhold og vurderingsgrunnlag.

Ved utsatt eksamen vil ny besvarelse bli vurdert. Forbedring av karakter skjer ved ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1101 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.06.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU