course-details-portlet

ETG2900 - Bacheloroppgave i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet dreier seg om synliggjøring av profesjonell identitet og kompetanse innen arbeidsområde for ergoterapeuter. Studenten tilegner seg kunnskap om vitenskapelig metode inkludert forskningsetikk og ferdigheter innen akademisk skriving og faglig formidling. Studenten fordyper seg i et selvvalgt tema, finner relevant litteratur, gjennomfører datainnsamling og integrerer ulike typer kunnskap med faglige, aktivitetssentrerte perspektiver. Studenten reflekterer kritisk over ergoterapeutisk fag- og yrkesutøvelse. Studenten presenterer sitt arbeid gjennom akademisk tekst og populærvitenskapelig fremstilling.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om og kan drøfte aktivitetsvitenskap, aktivitetsteorier og modeller og forutsetninger for aktivitetsutførelse.
 • Har bred kunnskap om hvordan samspillet mellom person, omgivelser og meningsfull aktivitet påvirker helse og identitet.
 • Har kunnskap om vitenskapelige tilnærminger og metoder for datainnsamling og analyse.
 • Har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og metoder, og hvordan disse kan bidra til kunnskapsutvikling i ergoterapi.
 • Har bred kunnskap om ergoterapifagets utvikling, egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere og anvende forskningskunnskap knyttet til relevante problemstillinger i eget fag og/eller yrkesutøvelse.
 • kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis, * (§ 20 b).
 • reflekterer over betydningen av ny faglig kunnskap for ergoterapeutisk fag- og yrkesutøvelse.
 • reflekterer etisk over betydningen ny kunnskap kan ha for ulike brukere og brukergrupper, * (§ 8 b).
 • kan systematisk samle inn, analysere, fortolke og integrere ny informasjon i ergoterapifaget.
 • behersker skriftlig og muntlig akademisk fremstilling av ergoterapifaget på bachelornivå.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om nytenkning og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning og er bygd opp gjennom deltakelse på seminar. Seminarene følger tema som problemstilling, datainnsamling, analyse, resultat og diskusjon som i oppgaven og har en studentaktiv form.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan
 • Veiledning

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Prosjektplan med gruppekontrakt må godkjennes av veileder før gjennomføring av bachelorprosjekt.  Ved ikke godkjent på første forsøk kan faglærer innvilge ny, kort utsatt frist.
 • Delta på 2 av 3 veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må godkjennes før eksamen (bacheloroppgaven) kan leveres. Obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven utarbeides i små grupper på 2 eller 3 personer, med innlevering via det gjeldende digitale eksamenssystemet. Emneansvarlig avgjør på bakgrunn av en søknad hvorvidt det er aktuelt å skrive alene.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær eller resultat ikke bestått. Ved innlevering av 2.forsøk kan en bearbeidet versjon av oppgaven leveres, og studenten får tilbud om 1 time veiledning. Hvis det er behov for et 3.forsøk, skjer dette ved neste ordinære gjennomføring, og man må da levere en ny besvarelse (det holder ikke med en bearbeidet versjon). Dette inkluderer også krav til obligatoriske aktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagslivet
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG1104 Omgivelser, tilgjengelighet og teknologi
 • ETT/ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer
 • ETT/ETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder
 • ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer
 • ETT/ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering
 • ETT/ETG2204 Helsefremming og tilhørighet i kommunen
 • ETT/ETG2205 Deltagelse i arbeid og utdanning

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2900 22.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
02.05.2024

Innlevering
13.05.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
26.08.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU