course-details-portlet

ETG2330 - Fagutvikling og innovasjon (praksisstudier)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Studenten jobber selvstendig og kunnskapsbasert med fokus på prosjektarbeid, innovasjon og/eller fagutvikling. Praksisstudiet kan innbefatte tverrprofesjonell, personsentrert praksis i kommune- og spesialisthelsetjeneste og på andre arenaer der ergoterapeuter kan bruke sin kompetanse for å fremme personers aktivitet og deltakelse. Studenten jobber systematisk og kvalitetsforbedrende.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsprosesser som fremmer aktivitet og deltagelse.
 • har bred kunnskap om brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging,* (§ 7 d).
 • har bred kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltagelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet.
 • gjør rede for nytenkning og metoder som kan bidra til tjenesteinnovasjon, systematiske og kvalitetsforbedrende prosesser, * (§ 21 a).

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende veiledende, ressursorienterte, myndiggjørende, problemløsende og kreative strategier som fremmer aktivitet og deltagelse.
 • vurderer omgivelsenes påvirkning på selvstendighet, helse og livskvalitet.
 • kan anvende digital kompetanse, * (§ 14 c).
 • kan planlegge og samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling, * (§ 12 b).
 • kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse.
 • kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis, * (§ 20 b).
 • mestrer ergoterapeutiske arbeidsprosesser med stor grad av selvstendighet i samarbeid med bruker/e og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • redegjør for hvilke politiske føringer som er aktuelle for sin praksisplass, og sammenhengen mellom politiske føringer og tjenestene som tilbys ved praksisplassen.
 • finner selvstendig fram til lovverk, veiledere og andre strategiske føringer som virker inn på tjenestene ved praksisplassen.
 • behersker brukermedvirkning gjennom hele den ergoterapeutiske arbeidsprosessen.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan følge ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltagelse, * (§ 9 b).
 • kan formidle, dokumentere og promotere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, * (§ 9 c).
 • kan vurdere og forebygge risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge dette opp systematisk, * (§ 9 d).
 • viser evne til målrettet kommunikasjon og samhandling med brukere og i tverrfaglig arbeid.
 • oppdaterer seg på relevant lovverk for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av 11 uker praksisstudier, inkludert er 1 uke forberedende undervisning med forelesninger, ferdighetstrening, seminarer og innleveringer. I tillegg inneholder emnet 2 obligatoriske oppgaver.

Praksisstudiene er langsgående og foregår i hovedsak i kommune- og spesialisthelsetjeneste (Helseforetaket i Sykehuset Innlandet og private helsetjenester) og hos private aktører.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedelser
 • Mål og plan
 • Individuell, skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Gjennomføring og vurdering av praksis er styrt av "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap", NTNU. Det er utarbeidet eget praksishefte med utdypende retningslinjer i forhold til praksisstudiene.

Emnet inneholder i tillegg til praksisstudiene tre obligatoriske aktiviteter;

 • Minimum 80% tilstedeværelse i praksisforberedende uke.
 • Individuell skriftlig oppgave 1.
 • Individuell skriftlig oppgave 2.

Ved emnets oppstart kunngjøres datoer for innlevering av skriftlige oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksisemnet kan vurderes til bestått.

Praksis:

Praksisveileder innstiller til bestått/ikke bestått. Emneansvarlig fastsetter endelig vurdering.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden inkludert forberedende undervisning og obligatoriske innleveringer gjennomføres på nytt. Ved vurdering til ikke bestått er neste mulighet for å gjennomføre emnet ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemnet to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Alle forkunnskapskrav må være bestått innen studenten får starte på emnet.

 • ETT/ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer
 • ETT/ETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder
 • ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer
 • ETT/ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2330 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
12.12.2023


14:00


14:15

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU