course-details-portlet

ETG2301 - Prosjektarbeid og -ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 uker

Faglig innhold

Studenten har kunnskap om prosjektarbeid- og ledelse, innovasjon, kreative prosesser og entreprenørskap i tverrfaglig samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner og andre relevante aktører. utvikler, planlegger og, om mulig, gjennomfører et prosjekt som sikter mot å forbedre ergoterapeutisk praksis, og fremstiller resultat til relevante målgrupper. Dette kan også innbefatte oppdrag fra eksterne samarbeidspartnere.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om prosjektarbeid og prosjektledelse, innovasjon, kreative prosesser og entreprenørskap, * (§ 19 b).
 • har bred kunnskap om brukermedvirkning, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og etikk i prosjektarbeid og innovasjonsprosesser.
 • har kjennskap til vitenskapsteori og forskningsetikk, og hvordan disse kan bidra til kunnskapsutvikling i ergoterapi.

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger til å forbedre og utvikle tjenester og produkter.
 • kan anvende kreative og problemløsende strategier for å fremme aktivitet og deltagelse.
 • anvender metoder for prosjektarbeid.
 • kommuniserer resultater av prosjektarbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til nytenkning og metoder som kan bidra til tjenesteinnovasjon, systematiske og kvalitetsforbedrende prosesser, * (§ 21 a).
 • kan planlegge, gjennomføre og lede ergoterapifaglige utviklingsprosjekter.
 • kan planlegge, gjennomføre og lede samarbeid med relevante aktører, * (§ 12 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som ved bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan
 • Muntlig presentasjon i gruppe

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Første obligatoriske innlevering er gruppevis og leveres skriftlig. Oppgaven er en gruppeoppgave knyttet til prosjektarbeid.

Andre obligatoriske arbeid er en gruppevis, muntlig presentasjon der gruppene presenterer eget arbeid og opponerer på minimum en annen gruppes arbeid.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en hjemmeeksamen i gruppe. Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av emnet.

Ved en gruppeeksamen skal studentene utforme og signere en gruppekontrakt samt føre en felles logg over gruppemedlemmenes tilstedeværelse og den enkeltes bidrag og avtaler. Disse legges frem for emneansvarlig eller veileder når den etterspørres. Det er som hovedregel ikke anledning til en individuell innlevering når eksamensformen er gruppebasert. Dersom en student ikke har bidratt faglig og/eller ikke evner å samarbeide i gruppe, kan emneansvarlig i samråd med studieprogramleder pålegge en student å levere individuelt. En individuell eksamen må ha karakter av å være et selvstendig arbeid, og har som hovedregel samme frist som gruppeeksamen.

Utsatt eksamen gjennomføres i gruppe og er en forbedring av oppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer
 • ETT/ETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder
 • ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2301 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.08.2023

Innlevering
21.09.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU