course-details-portlet

ETG2205 - Deltakelse i arbeid og utdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I emnet fokuseres det på utfordringer og muligheter i skole og utdanning, og i overgangen fra utdanning til arbeidslivet. Emnet inneholder kunnskap om hvordan deltagelse i utdanning og arbeid kan muliggjøres under ulike forutsetninger og om hvilken betydning det har for mennesket og samfunn. Studenten erverver kunnskap og ferdigheter om psykososiale forhold, ergonomi og tilrettelegging i utdanning og arbeidsliv, og om hvordan det kan samarbeides tverrfaglig, tverrsektorielt og brukersentrert.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ergonomi, tilrettelegging av arbeidsplass/utdanning og sammenhenger mellom funksjonsnedsettelse, helse og arbeidsdeltagelse.
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser knyttet til arbeidsliv og utdanning påvirker vaner, roller, mestring, aktivitet og deltagelse.
 • har bred kunnskap om inkluderende og ekskluderende faktorer i arbeidsliv og utdanning, inkludert hvordan psykososiale og helsemessige problemer påvirker deltagelse i arbeidsliv og utdanning for barn, unge og voksne.
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, og kjenner til minoritetsgrupper rettigheter i forhold til arbeidsliv og utdanning.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende en ergoterapeutisk arbeidsprosess og veiledende, ressursorienterte, muliggjørende, problemløsende og kreative strategier for å fremme deltagelse i arbeidsliv og utdanning.
 • kan anvende kunnskap om ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplass.
 • kan anvende kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, holdningsmessige forhold for å fremme deltagelse i arbeidsliv og utdanning.
 • kan reflektere over arbeidets og utdanningens betydning for identitet og tilhørighet i samfunnet.
 • kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeidsliv og levekår for å bidra til utvikling av god arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper, * (§ 17 e).

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå betydningen av og planlegge samarbeid med NAV, bedrifter/skoler, arbeidstakere, elever og andre relevante samarbeidspartnere.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om likeverdige tjenester og god praksis som bidrar til lik rett til arbeid og utdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet i dette studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer som fordrer oppmøte og aktiv deltagelse Dette kan foregår ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave med muntlig framlegg

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Emnets obligatoriske aktivitet er gruppearbeid tilknyttet besøk og kartlegging av aktuelle faktorer tilknyttet arbeidsliv og - eller utdanning. Funn og vurderinger fremstilles muntlig i etterkant. Utfyllende informasjon om obligatoriske arbeidskrav publiseres i emnerommet i Blackboard.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell oppgave bestående av skriftlig rapport.

Omfang: 2000 ord.

Varighet: Eksamensoppgaven arbeides med gjennom emnets varighet. Veiledning gis underveis gjennom aktuelle læringsaktiviteter og medstudentrespons. Studenten vil få utfyllende informasjon om innhold og vurderingsgrunnlag ved emnets oppstart. Ved utsatt eksamen vil bearbeidet arbeid av ordinær besvarelse bli vurdert.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2205 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU