course-details-portlet

ETG2205 - Deltakelse i arbeid og utdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen, individuelt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen, individuelt 100/100 3 dager

Faglig innhold

I emnet fokuseres det på utfordringer og muligheter i skole og utdanning, og i overgangen fra utdanning til arbeidslivet. Emnet inneholder kunnskap om hvordan deltagelse i utdanning og arbeid kan muliggjøres under ulike forutsetninger og om hvilken betydning det har for mennesket og samfunn. Studenten erverver kunnskap og ferdigheter om psykososiale forhold, ergonomi og tilrettelegging i utdanning og arbeidsliv, og om hvordan det kan samarbeides tverrfaglig, tverrsektorielt og brukersentrert.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om ergonomi, tilrettelegging av arbeidsplass/utdanning og sammenhenger mellom funksjonsnedsettelse, helse og arbeidsdeltagelse.
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser knyttet til arbeidsliv og utdanning påvirker vaner, roller, mestring, aktivitet og deltagelse.
 • har bred kunnskap om inkluderende og ekskluderende faktorer i arbeidsliv og utdanning, inkludert hvordan psykososiale og helsemessige problemer påvirker deltagelse i arbeidsliv og utdanning for barn, unge og voksne.
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, og kjenner til minoritetsgrupper rettigheter i forhold til arbeidsliv og utdanning.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende en ergoterapeutisk arbeidsprosess og veiledende, ressursorienterte, muliggjørende, problemløsende og kreative strategier for å fremme deltagelse i arbeidsliv og utdanning.
 • kan anvende kunnskap om ergonomi og tilrettelegging av arbeidsplass.
 • kan anvende kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, holdningsmessige forhold for å fremme deltagelse i arbeidsliv og utdanning.
 • kan reflektere over arbeidets og utdanningens betydning for identitet og tilhørighet i samfunnet.
 • kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeidsliv og levekår for å bidra til utvikling av god arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper, * (§ 17 e).

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå betydningen av og planlegge samarbeid med NAV, bedrifter/skoler, arbeidstakere, elever og andre relevante samarbeidspartnere.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om likeverdige tjenester og god praksis som bidrar til lik rett til arbeid og utdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning. Emnet i dette studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformet. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning, og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialobbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave med muntlig framlegg

Mer om vurdering

Mer informasjon om obligatoriske arbeidskrav publiseres i emnerommet i Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter i er som hovedregel gyldig i et kalenderår. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Utsatt eksamen/kontinuasjon: i henhold til eksamensplanen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv

ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse

ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap

ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier).

ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Trondheim/Gjøvik. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2205 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen, individuelt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen, individuelt 100/100

Utlevering
30.05.2023

Innlevering
02.06.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen, individuelt 100/100

Utlevering
15.08.2023

Innlevering
18.08.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU