course-details-portlet

ETG2204 - Helsefremming og tilhørighet i kommunen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet inneholder kunnskap og ferdigheter knyttet til ergoterapiprosessen i kommunen. Studenten skal lære om å kartlegge, planlegge og gjennomføre både individsentrerte og gruppebaserte tiltak for å øke aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Studenten skal kunne jobbe med hverdagsmestring ved sammensatte problemstillinger og forebygge aktivitetsutfordringer og tap. Emnet inneholder kunnskap og ferdigheter knyttet til boligtilpasning, hjelpemidler og tilrettelegging for å fremme aktivitet og deltagelse i ulike livsfaser. Studenten skal lære om ledelse av eget fagfelt og anvende nye metoder og kunnskap i samarbeid med ulike brukergrupper, frivillige og andre relevante aktører.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen ergoterapi som kan knyttes til helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen.
 • har kunnskap om til helse- og velferdssystemer, lover, regelverk og andre strategiske føringer i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen.
 • har kunnskap om brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging i kommuneergoterapi, * (§ 7 d).
 • har kunnskap om ledelse.
 • har bred kunnskap om tilrettelegging for mestring av hverdagslivet ved bruk av hjelpemidler, teknologi, utforming eller tilrettelegging av bo- og nærmiljø.
 • har kunnskap om å fremme aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre en ergoterapeutisk arbeidsprosess på individ-, gruppe- og systemnivå som kan bidra til å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet og muliggjøre deltagelse i lokalmiljøet.
 • kan anvende faglig kunnskap om betydningen av hverdagsaktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse som kan fremme helse og livskvalitet.
 • kan anvende faglig kunnskap om og sette inn tiltak og/eller behandling for mennesker med sosiale og helsemessige utfordringer, eller henvise videre ved behov.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og samarbeide om kartlegging og tiltak i lokalmiljøet med brukere, frivillige, personer, organisasjoner og andre relevante aktører på tvers av ulike sektorer i lokalmiljøet, * (§ 12 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Eksamen gjennomføres som skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (48 timer).

Ved en gruppeeksamen skal studentene utforme og signere en gruppekontrakt samt føre en felles logg over gruppemedlemmenes tilstedeværelse og den enkeltes bidrag og avtaler. Disse legges frem for emneansvarlig når den etterspørres. Det er som hovedregel ikke anledning til en individuell innlevering når eksamensformen er gruppebasert. Dersom en student ikke har bidratt faglig og/eller ikke evner å samarbeide i gruppe, kan emneansvarlig i samråd med studieprogramleder pålegge en student å levere individuelt. En individuell eksamen må ha karakter av å være et selvstendig arbeid, og har som hovedregel samme frist som gruppeeksamen.

Til utsatt eksamen dannes nye grupper av studentene som er meldt opp. Hvis bare en student er meldt opp fremstiller denne studenten seg til eksamen alene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
 • ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2204 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.04.2024

Innlevering
30.04.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU