course-details-portlet

ETG2203 - Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en forståelse av sammenhengen mellom aktivitet, deltakelse og psykososial helse. Studenten opparbeider seg kunnskap om psykisk helse og sykdom, hvordan dette kan påvirke aktivitetsutførelse og deltakelse. Studenten lærer om både individuelle og gruppebaserte metoder ved endringsarbeid for mennesker med psykiske utfordringer. Studenten har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner, roller i ulike livsfaser knyttet til psykisk helse.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • gjør rede for psykiske utfordringer som kan gi aktivitetsvansker i hverdagen.
 • har kunnskap om hvordan menneskelige ressurser/styrker kan ha betydning for å bygge opp og vedlikeholde god psykisk helse, samt kjennetegn på bedringsprosesser (recovery) innen psykisk helse.
 • har kunnskap om hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltagelse, * (§ 16 d).

Ferdigheter

Studenten

 • behersker aktivitetsanalyse og aktivitetsbaserte kartleggingsmetoder ved psykiske helseutfordringer.
 • benytter aktivitet metodisk, individuelt og i gruppe, for å fremme motivasjon og aktivitetsutførelse.
 • tilpasser aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde motivasjon, mestring, ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller.
 • kan anvende relevant faglig kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling, * (§ 11 b).

Generell kompetanse

Studenten

 • bli bevisst egen og andres kommunikasjon og relasjonskompetanse, til å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter.
 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med psykiske utfordringer kan delta i meningsfulle og verdsatte aktiviteter.
 • kan planlegge behandling eller tjenester som sikrer barn, unge og sårbare grupper medvirkning og rettigheter.
 • innhenter kunnskap systematisk fra ulike kilder for å sikre kunnskapsbasert ergoterapi innen psykisk helsearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Vurdering av kommunikasjonsferdigheter både i gruppe og individuelt

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Vurdering av kommunikasjonsferdigheter: Tar utgangspunkt i en skriftlig vurdering av egne ferdigheter, som videre presenteres for medstudenter i gruppe. Både skriftlig levering og presentasjon i gruppe må være gjennomført for å få godkjent.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Praktisk ferdighetseksamen

 • Alle studenter i en gruppe skal lede en aktivitet innenfor en gitt tidsramme. Det betyr at tidsrammen totalt per gruppe blir inntil 5 timer.
 • Studentene vurderes ut fra følgende kriterier: Aktivitetsutføring, anvendelse av gruppemetodikk, ferdigheter i kommunikasjon og faglige kunnskapsbaserte begrunnelser. Den enkelte student vurderes individuelt med karakterskala A-F.

Det dannes nye grupper av studentene som er meldt opp til utsatt eksamen. Hvis dette gjelder kun en student vil utdanningen organisere en gruppe som kandidaten skal lede.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG1110 Profesjonsjonsutøvelse i ergoterapi, praksis

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG2003 7.5 HØST 2020
ETT2203 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 E

13.12.2023 - 15.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100 E 12.01.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU