course-details-portlet

ETG2202 - Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Studenten tilegner seg kunnskap om grunnleggende ergoterapeutiske metoder tilknyttet aktivitetsutfordringer og ressurser. Ergoterapeutiske metoder anvendes på ulike nivå i helse- og velferdssystemet og andre sektorer. Studentene benytter strukturerte ergoterapeutiske arbeidsprosesser, metoder og strategier til kartlegging, målsetting og tiltak. Studentene arbeider kunnskapsbasert i utvelgelsen av arbeidsmodeller.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ergoterapeuters bruk av kjernekompetanse i kommune, spesialisthelsetjeneste og andre sektorer.
 • har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsmodeller.
 • har bred kunnskap om hvordan meningsfull aktivitet brukes målrettet for å fremme aktivitetsutførelse, mestring og selvstendighet i hverdagslivet.
 • har kunnskap om muliggjørende ferdigheter og strategier som terapeutisk kompetanse.
 • har kunnskap om brukermedvirkning og brukerstyring som metode og strategi.
 • har bred kunnskap om hvordan aktivitetsbasert kartlegging legger grunnen for videre arbeid i en ergoterapeutisk arbeidsprosess.

Ferdighet

Studenten

 • behersker å lage tydelige og aktivitetsbaserte mål.
 • kan finne og anvende tiltak ved hjelp av ulike metoder og strategier.
 • kan anvende ergoterapeutisk arbeidsmodeller.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, * (§ 19 a).
 • reflekterer over og vurderer ergoterapifaglige metoder og strategier.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning. Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning, seminarer og dialogbasert forelesning.

Mer om vurdering

Eksamen gjennomføres som skriftlig individuell skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

 • ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
 • ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
 • ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT2202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 34
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 5
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU