course-details-portlet

ETG1110 - Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet omhandler ergoterapeutisk profesjonsutøvelse. Studenten kommuniserer med brukere og samarbeidspartnere, kartlegger menneskelig aktivitet gjennom observasjon og samtale/intervju, utfører aktivitetsanalyse og gjenkjenner ergoterapeutisk arbeidsprosess. Studenten kan resonnere over ressurser og tilrettelegging for mestring, viser etisk refleksjon og faglig-etiske holdninger.   

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til hvordan personers aktivitet, deltagelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene.
 • har kjennskap til den ergoterapeutiske arbeidsprosessen.
 • har kjennskap til brukermedvirkning og klientsentrering, * (§ 7 b).

Ferdighet 

Studenten

 • bruker klientsentrerte kartleggingsmetoder og grunnleggende kommunikasjonsstrategier.
 • benytter observasjon av aktivitet som kartleggingsmetode i møte med brukere og formidler resultat av datainnsamlingen.
 • gjennomfører aktivitetsanalyse i møte med brukere.
 • forklarer betydningsfull aktivitet og identifiserer faktorer som kan fremme og hemme mestring og deltagelse.
 • identifiserer ressurser hos personen, aktiviteten og/eller omgivelsene og foreslår tiltak for å fremme aktivitetsutførelse, og deltagelse. 

Generell kompetanse 

Studenten

 • har innsikt i og kan forholde seg til helse- og velferdssystemets oppbygging og lovregulering og kjenner til en helsearbeiders plikter og rettigheter, * (§ 16 c).
 • reflekterer over etiske problemstillinger og hvordan egne verdier påvirker observasjoner og valg, * (§ 8 b).
 • har innsikt i og kan følge ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer, * (§ 9 b).
 • kommuniserer og opptrer respektfullt i møter med brukere, pårørende og samarbeidspartnere, * (§ 7 d).
 • formidler og dokumenterer ergoterapeutisk profesjonsutøvelse muntlig og skriftlig, * (§ 9 c).
 • gjengi grunnleggende prinsipper for kunnskapsbasert praksis, * (§ 19 a).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av 10 uker praksisstudier, inkludert er 1 uke forberedende undervisning med forelesninger, ferdighetstrening og seminarer. I tillegg inneholder emnet 2 obligatoriske oppgaver. Praksisstudiene er langsgående og foregår i hovedsak i kommune- og spesialisthelsetjeneste (Helseforetaket i Sykehuset Innlandet og private helsetjenester) og hos private aktører.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedende undervisning
 • Individuell skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Gjennomføring og vurdering av praksis er styrt av "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap", NTNU. Det er utarbeidet eget praksishefte med utdypende retningslinjer i forhold til praksisstudiene.

Emnet inneholder i tillegg til praksisstudiene to obligatoriske aktiviteter;

 • Minimum 80% tilstedeværelse i praksisforberedelser
 • Individuell skriftlig oppgave.

Ved emnets oppstart kunngjøres datoer for innlevering av skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksisemnet kan vurderes til bestått.

Praksis:

Praksisveileder og emneveileder innstiller til bestått/ikke bestått ved midtveisvurdering og ved sluttvurdering.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden inkludert forberedende undervisning og obligatorisk innlevering gjennomføres på nytt. Ved vurdering til ikke bestått er neste mulighet for å gjennomføre emnet ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemnet to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Alle forkunnskapskrav må være bestått innen studenten får starte på emnet.

 • ETG/ETT1102 Aktivitetsanalyse

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT1110 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU