course-details-portlet

ETG1110 - Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Praksis
Oppgave

Faglig innhold

Emnet omhandler ergoterapeutisk profesjonsutøvelse. Studenten kommuniserer med brukere og samarbeidspartnere, kartlegger menneskelig aktivitet gjennom observasjon og samtale/intervju, utfører aktivitetsanalyse og gjenkjenner ergoterapeutisk arbeidsprosess. Studenten kan resonnere over ressurser og tilrettelegging for mestring, viser etisk refleksjon og faglig-etiske holdninger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltagelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom livsløpet
- har kjennskap til den ergoterapeutiske arbeidsprosessen med hovedfokus på den målrettede samtalen
- har kunnskap om ulike former for brukermedvirkning/klientsentrering

Ferdighet
Studenten
- bruker klientsentrerte kartleggingsmetoder
- benytter observasjon av aktivitet som kartleggingsmetode i møte med brukere og formidler resultat av datainnsamlingen
- gjennomfører aktivitetsanalyse i møte med brukere
- forklarer betydningsfull aktivitet og identifiserer faktorer som kan fremme og hemme mestring og deltagelse
- identifiserer ressurser hos personen, aktiviteten og/eller omgivelsene og foreslår tiltak for å fremme aktivitetsutførelse og deltagelse

Generell kompetanse
Studenten
- har innsyn i helse- og velferdssystemets oppbygging og lovregulering og kjenner til en helsearbeiders plikter og rettigheter
- reflekterer over etiske problemstillinger og hvordan egne verdier påvirker observasjoner og valg
- har innsikt i og kan følge ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer
- kommuniserer og opptrer respektfullt i møter med brukere, pårørende og samarbeidspartnere
- formidler og dokumenterer ergoterapeutisk profesjonsutøvelse muntlig og skriftlig
- gjengi grunnleggende prinsipper for kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer minimum 8 uker praksisstudier. I tillegg kommer forberedelse og etterarbeid.

Obligatorisk oppmøte til praksisforberedelser, praksisstudier og arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse på forberedende undervisning til praksisstudier (inkludert ferdighetsundervisning)

Mer om vurdering

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Ved ikke bestått resultat er neste mulighet for å gjennomføre emne ved neste ordinære gjennomføring av emne. Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet må hele praksisperioden inkludert obligatoriske arbeid og forberedelser innfor praksis gjennomføres på nytt.
Normalordning er at studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. I særskilte tilfeller gis det adgang til å søke om tredje gangs gjennomføring av praksis. Hvis søknaden innvilges, må praksisperioden gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på
læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG1002 15.0 01.09.2020
HERG201P 15.0 01.09.2020
ETT1110 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU