course-details-portlet

ETG1104 - Omgivelser, tilgjengelighet og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave- gruppe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave- gruppe 100/100

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene om hvordan fysiske, sosiale, institusjonelle, kulturelle og teknologiske omgivelser påvirker, og påvirkes av aktivitet og aktivitetsutførelse. Det belyses hvordan funksjonshemming oppstår i gapet mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav. Studentene lærer om hvordan gapet kan minskes gjennom fokus på omgivelser, inklusive velferdsteknologi og andre hjelpemidler. Studentene kan gjøre rede for prinsippene i universell utforming og reflektere over hvordan utformingen av omgivelsene gjenspeiler verdier og normer i samfunnet. 

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan omgivelser kan fremme eller hemme meningsfull aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, uavhengig av funksjonsnivå og -utfordringer.
 • har kunnskap om universell utforming og tilrettelegging av omgivelsene.
 • har kunnskap om ulike former for og hensikter med teknologi.
 • har kunnskaper om lovverk som motvirker diskriminering eller sikrer menneskerettigheter og brukermedvirkning, * (§ 7 d).

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale aktivitetsteorier og -modeller for å belyse omgivelsenes betydning for aktivitet og deltagelse.
 • bruker relevante kartleggingsmetoder og beskriver omgivelsenes krav og muligheter på bakgrunn av gjennomført aktivitetsanalyse.
 • kan reflektere over hvordan utforming og tilpasning av omgivelser kan bidra til å fremme inkludering og deltagelse.
 • kan diskutere hvordan velferdsteknologi og hjelpemidler kan fremme eller hemme aktivitet og deltakelse.

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til hvorfor brukermedvirkning er sentralt i tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsprosesser ved utforming av omgivelser.
 • er oppmerksom på hvordan utformingen av de fysiske omgivelsene gjenspeiler verdier og normer i samfunnet.
 • kan finne frem til og anvende relevant lovverk, * (§ 7 a).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering og godkjenning av Gruppekontrakt

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Innlevering og godkjenning av gruppekontrakt.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Eksamen:

Eksamen er en hjemmeeksamen (oppgave) som skal gjennomføres i gruppe, med vurdering bestått/ikke bestått. Gruppearbeidet foregår gjennom hele emnet og obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å avlegge eksamen i emnet. Ved utsatt eksamen vil bearbeidet arbeid av ordinær besvarelse bli vurdert.

Ved en gruppeeksamen skal studentene utforme og signere en gruppekontrakt samt føre en felles logg over gruppemedlemmenes tilstedeværelse og den enkeltes bidrag og avtaler. Disse legges frem for emneansvarlig når den etterspørres. Det er som hovedregel ikke anledning til en individuell innlevering når eksamensformen er gruppebasert. Dersom en student ikke har bidratt faglig og/eller ikke evner å samarbeide i gruppe, kan emneansvarlig i samråd med studieprogramleder pålegge en student å levere individuelt. En individuell eksamen må ha karakter av å være et selvstendig arbeid, og har som hovedregel samme frist som gruppeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG1002 7.5 HØST 2024 SOMMER
ETT1104 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave- gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave- gruppe 100/100

Utlevering
08.03.2024

Innlevering
15.03.2024


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave- gruppe 100/100

Utlevering
07.06.2024

Innlevering
14.06.2024


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU