course-details-portlet

ETG1103 - Aktivitetsvitenskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Studentene lærer hva aktivitetsvitenskap er og hvordan det gir grunnlag for en aktivitetsbasert praksis. Studentene lærer om kjernebegrep i ergoterapi og om sammenhenger mellom personers aktivitet, deltagelse og helse. Studentene lærer om betydningen hverdagslivets aktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet. Ergoterapifagets og aktivitetsvitenskapens historiske og skiftende paradigmer belyses i forhold til nåtidens ergoterapeutiske yrkesutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har grunnleggende kunnskap om aktivitetsvitenskap og kjernebegreper i ergoterapi
- har kunnskap om hvordan personers aktivitet, deltakelse og helse
påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene gjennom
livsløpet
- har kunnskap om betydningen hverdagslivets aktiviteter,
levevaner og aktivitetsbalanse har for helse, identitet og livskvalitet
- har kunnskap om ergoterapifagets historie, utvikling, egenart og
betydning i samfunnet

Ferdigheter
Studenten
- kan gjenkjenne og reflektere over hvordan ergoterapeuter anvender
kunnskap om aktivitet og deltagelse i sin yrkesutøvelse
- kan reflektere over hvordan aktivitetsvaner, aktivitetsroller og
aktivitetsbalanse kan påvirke deltagelse og livskvalitet
- leser vitenskapelig litteratur, samler informasjon, bearbeider og
presenterer dette ved hjelp av ulike medier

Generell kompetanse
Studenten
- er bevisst betydningen kultur og livssituasjon har på menneskers
mulighet for å delta i konstruktive og meningsfulle aktiviteter
- kan undersøke og reflektere over hvordan menneskers verdsatte og
meningsfulle aktiviteter kan påvirke helse og deltagelse

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læri ng (PBL), bruk av
basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og
ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

3 gruppeoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse på ferdighetstrening
  • Gruppeoppgaver

Mer om vurdering

Eksamen tar form av en presentasjon av gruppeoppgave med påfølgende gruppediskusjoner om gitt tema. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å avlegge eksamen i emnet.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetsundervisning. Ved fravær fra ferdighetsundervisning på mellom 20 % og 40% vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Det skal leveres inntil 3 gruppeoppgaver som må vurderes til godkjent.

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes av instituttet.

Ved oppstart av emne gis informasjon om veiledning og tilbakemelding knyttet til obligatoriske aktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG1002 7.5 01.09.2020
ETT1103 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU