course-details-portlet

ETG1102 - Aktivitetsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene om aktivitetsanalyse som er en grunnleggende ferdighet i ergoterapi. Studentene lærer å gjennomføre aktivitetsanalyse. De skal kartlegge samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Studentene lærer også å kartlegge hva som er meningsfulle aktiviteter for den enkelte. Studentene lærer systematisk observasjon av aktivitetsutførelse og kartlegger hvilke krav aktiviteten stiller til personen og omgivelsene. Etiske utfordringer med kartlegging av mennesker og deres aktivitetsutførelse blir diskutert.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten   

 • har kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse brukes målrettet for å fremme mestring, selvstendighet og mening i hverdagslivet.
 • har kunnskap om aktivitetens krav til personens ferdigheter (motoriske, prosess, og kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter).
 • kan forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi. 
 • kan forklare aktivitetsform og aktivitetsutførelse og hvordan omgivelsene påvirker disse.

Ferdighet

Studenten  

 • kan kartlegge meningsfull aktivitet.
 • kan utføre analyse av aktivitetsform og aktivitetsutførelse i valgt kontekst med et redskap for aktivitetsanalyse.
 • kan anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som kan fremme og hemme aktivitetsutførelse.
 • ​kan anvende faglig kunnskap om å gradere eller tilpasse aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, vaner og roller.

Generell kompetanse 

Studenten

 • har kjennskap til og kan identifisere etiske utfordringer i kartlegging av aktivitetsutførelse.
 • har kjennskap til dokumentasjon av gjennomført aktivitetsanalyse
 • kan reflektere over kreative strategier som fremmer aktivitet og deltakelse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. I emnet jobber studenter individuelt, men også mye i gruppe. Læringsaktivitetene baserer seg på ferdighetstrening, teambasert læring, gruppeoppgaver, selvstudier og forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering og presentasjon av aktivitetsanalyse i seminar

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Emnet inneholder et obligatorisk arbeid: Seminar - Innlevering og presentasjon av gjennomført aktivitetsanalyse med medstudentvurdering. Seminaret gjennomføres i gruppe.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten.

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Hvis obligatorisk aktivitet ikke blir godkjent, må emnet tas på nytt i sin helhet ved neste gjennomføring.

Eksamen

Eksamen er en muntlig eksamen med oppmøte som gruppe, med individuell vurdering. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Til utsatt eksamen dannes nye grupper av studentene som er meldt opp. Hvis bare en student er meldt opp fremstiller denne studenten seg til eksamen alene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT1102 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E

29.11.2023 - 30.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E 11.01.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU