course-details-portlet

ETG1101 - Person, aktivitet og deltakelse i hverdagslivet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene lære om ergoterapi som profesjon. Studentene blir introdusert for sentrale teoretiske perspektiv på aktivitet og deltagelse, og lærer om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Emnet tar for seg grunnleggende kunnskap om mennesket i ulike livsfaser, for eksempel kroppsfunksjoner, verdier, vaner, roller og aktivitetsprioriteringer. Studentene får en introduksjon til helse- og sosialsystemets oppbygning, til yrkesetiske retningslinjer, og til profesjonell kommunikasjon.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktivitetsteorier og modeller i ergoterapi.
 • har kunnskap om menneskerettigheter * (§ 7 d)
 • har kunnskap om person, aktivitet, omgivelser og deltakelse som kjernebegreper i ergoterapi.
 • har kunnskap om menneskets utvikling, personlige faktorer og kroppsfunksjoner som forutsetning for aktivitetsutførelse og deltakelse.
 • har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner og roller.
 • har kunnskap og forståelse for mestring av dagliglivets aktiviteter.
 • har kjennskap til helse- og sosialsystemets oppbygning, * (§ 16 c).

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende ergoterapeutiske modeller for å beskrive meningsfull aktivitet.
 • kan beskrive og reflektere over ergoterapi som profesjon og hva ergoterapeuter gjør.
 • ​kan finne og henvise til lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, * (§ 8 a).

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opptre respektfullt og har kjennskap til profesjonell kommunikasjon, * (§ 7 d).
 • har kunnskap om ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse, * (§ 9 b).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig. Praksis tilsvarende en (1) arbeidsuke inngår i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til menneskets forutsetninger for aktivitet
 • Deltakelse i praksisforberedende undervisning
 • Deltakelse i praksis tilsvarende en (1) arbeidsuke
 • Individuell muntlig presentasjon knyttet til praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i praksisforberedende undervisning, inkludert tilstedeværelse i undervisning, ferdighetsundervisning, seminar og innleveringer til praksisstudiene.
 • Deltakelse i praksis tilsvarende en (1) arbeidsuke
 • Individuell muntlig presentasjon knyttet til praksis
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til menneskets forutsetninger for aktivitet

Deltakelse i praksis tilsvarende en (1) arbeidsuke. Gjennomføring og vurdering av praksis er styrt av «Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU), "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap", NTNU. Det er utarbeidet eget praksishefte med utdypende retningslinjer i forhold til praksisstudiene. Praksisveileder vurderer til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter i teoriemner er som hovedregel gyldig i et kalenderår, forutsatt at den obligatoriske aktiviteten ikke har endret seg. På bakgrunn av søknad fra studenten kan instituttet utvide gyldigheten. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk aktivitet på første forsøk skal ha mulighet til et andre forsøk. I særskilte tilfeller kan studenter søke om et tredje forsøk.

Eksamen

Emnets eksamen er en individuell hjemmeeksamen med varighet på tre (3) dager.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETT1101 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU