course-details-portlet

ETG1101 - Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

I dette emnet skal studenten lære om ergoterapi som profesjon. Studentene blir introdusert til sentrale aktivitetsteorier og modeller, som omhandler samspill mellom person, aktivitet og omgivelser.

Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om menneskets utvikling; fysiske, sensoriske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner, og hvordan samspillet påvirker aktivitetsutførelse.

Studentene får en introduksjon til helse- og sosialsystemets oppbygning, samt yrkesetiske retningslinjer og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om aktivitetsteorier og modeller i ergoterapi
- har kunnskap om person, aktivitet og omgivelser som kjernebegreper
i ergoterapi
- har kunnskap om menneskets utvikling, fysiske, sensoriske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner som forutsetninger for aktivitetsutførelse og deltakelse
- har kunnskap om etablering og endring av vaner, rutiner og roller
- har kunnskap om mestring
- har kjennskap til helse- og sosialsystemets oppbygning

Ferdighet
Studenten
- kan anvende ergoterapeutiske modeller for å kartlegge og beskrive
meningsfull aktivitet
- kan beskrive og reflektere over ergoterapi som profesjon og hva
ergoterapeuter gjør
- kan finne og henvise til lovverk som er relevant
for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse

Generell kompetanse
Studenten
- kan opptre respektfullt, og reflektere over faglige og helse- og
sosialpolitiske spørsmål
- har kjennskap til ergoterapeuters yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig. Kunnskaper i emnet deles ved bruk av seminarer. En ukes observasjonspraksis inngår i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i en ukes observasjonspraksis
  • Individuell oppgave knyttet til praksis, muntlig fremlegg
  • Individuell oppgave, skriftlig

Mer om vurdering

 

Alle obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav og deltakelse) må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på forberedende undervisning til praksisstudier, inkludert ferdighetsundervisning. Ved fravær på mellom 20 % og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes av instituttet.

 

Ved oppstart av emne gis informasjon om veiledning og tilbakemelding knyttet til obligatoriske aktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på
læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG1001 15.0 01.09.2020
ETT1101 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU