course-details-portlet

ESTET8861 - Grunnlagsdiskusjoner i estetiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet består av diskusjoner og refleksjoner omkring teoretiske eller metodiske tekster som er av betydning for deltakernes forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse oppnådd

Kunnskap
- om sentrale teoretiske og metodiske problemstillinger i estetiske fag og kunne redegjøre for disse

Ferdigheter
- kunne analysere teoretiske utlegninger, resonnementer og faglig argumentasjon også utover disiplinspesifikke rammer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert. Deltakeren skal holde tre innlegg ved tre ulike seminarer, en presentasjon av eget PhD-prosjektet, samt to tekstpresentasjon av fortrinnsvis en etablert tekst fra den humanistiske fagtradisjonen og en mer spesifikk tekst av relevans for kandidatens prosjekt og de løpende diskusjonene i seminaret. Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for en felles diskusjon.

Deltageren forventes også å fungere som kommentator til minst ett innlegg fra en av de andre deltagerne.

Kandidaten skal levere ett lengre essay (10.000-12.000 ord) i tilknytning til det stoffet som tas opp. Utover dette kreves det minimum deltagelse 10 ganger (møter à 3 timer), dvs. at kurset følges gjennom to semestre, disse behøver vel å merke ikke å være fortløpende.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart og bestemmes på bakgrunn av gruppens sammensetning og faglige behov.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU