course-details-portlet

ENG6023 - Global engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet Global engelsk tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det faktum at engelsk i dag er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Hvordan oppstod og utviklet engelsk seg i Storbritannia? Hva var årsakene til at språket ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag? Hvilken status har engelsk i de forskjellige språksamfunnene? Hvilke ulikheter finner vi i forskjellige "typer" engelsk når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte? Hvordan endrer språket seg i møtet med ny teknologi og globaliseringsprosesser?

Hva er sammenhengen mellom språk og makt, og hvem har mest de skulle sagt – morsmålsbrukerne av engelsk eller de som har engelsk som andrespråk? Hvilke holdninger fins generelt til engelsk som globalt språk – er engelsk et nyttig lingua franca, en språklig "tyrannosaurus rex" eller noe midt imellom? Hva vil skje med engelsk i framtida? Disse og andre tema vil bli drøftet fra en primært sosiolingvistisk synsvinkel, men belyses også fra et litterært perspektiv.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for hovedtrekkene i hvordan det engelske språket oppstod og utviklet seg i Storbritannia
- gjøre rede for de forskjellige årsakene til at engelsk ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag
- gjøre rede for de forskjellige rollene engelsk spiller i forskjellige samfunn både som første- og andrespråk
- identifisere og beskrive forskjeller i varianter av engelsk i og utenfor Storbritannia når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte
- diskutere maktforhold mellom morsmålsbrukere av engelsk og de som har engelsk som andrespråk
- gjøre rede for og reflektere over positive og negative effekter av rollen engelsk har som globalt språk
- vurdere sannsynlige scenarioer for den videre utviklingen for det engelske språket

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer i diskusjonsforum, via blogg, på e-post og i klasserommet på nett.


Annet:

Emnet er rent nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er 3-dagers hjemmeeksamen. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 2 (KTC2)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Take Credit 2 (KTC2)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1001 7.5 01.09.2019
ENG6026 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU