course-details-portlet

ENG2900 - Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Studentene følger undervisningen i ett av de valgbare påbyggingsemnene ENG2123, ENG2153, ENG2303 eller ENG2502, men avlegger eksamen i emnet ENG2900 Bacheloroppgave i engelsk i stedet for ordinær eksamen i det valgbare påbyggingsemnet. Faglig innhold vil avhenge av hvilket påbyggingsemne studenten velger å skrive bacheloroppgave i. Studentene skal være like godt kjent med pensum i det valgbare påbyggingsemnet de følger undervisningen i som studenter som tar ordinær eksamen i påbyggingsemnet, men må selvstendig utvikle en egen problemstilling i dialog med faglærer.

Bacheloroppgaven erstatter ordinær eksamen i det valgte påbyggingsemnet i engelsk.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har evne til å formulere og avgrense en vitenskapelig problemstilling.
- kan skrive en akademisk tekst på engelsk.
- kan analysere, organisere og formidle innsamlet kunnskap.
- kan bruke fagterminologi og metoder som kreves i et vitenskapelig arbeid.

Utover dette vil læringsmålene sammenfalle med læringsmålene innenfor emnekoden studenten følger undervisningen i.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene følger undervisningen i ett av de valgbare påbyggingsemnene ENG2123, ENG2153, ENG2303 eller ENG2502.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent prosjektbeskrivelse for/skisse med litteraturliste til bacheloroppgaven (om lag 500-600 ord/1-2 sider). Prosjektbeskrivelsen erstatter annen obligatorisk aktivitet i det påbyggingsemnet som studenten følger undervisningen i.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektbeskrivelse for/skisse med litteraturliste til bacheloroppgaven (om lag 500-600 ord/1-2 sider).

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven for lektorstudenter erstatter ordinær eksamen i et valgbart påbyggingsemne i engelsk. Bacheloroppgaven skal være en selvstendig prosjektoppgave med et omfang på 4000 ord, ikke medregnet litteraturliste eller vedlegg. Ved sensur forventes det at studenten demonstrerer større faglig dybde og oversikt over faget i denne oppgaven, som skrives over et semester, enn for en hjemmeeksamen eller annen ordinær eksamen i valgbare påbyggingsemner, som skrives over et mer begrenset tidsrom.

Studentene må skrive bacheloroppgaven i tilknytning til et påbyggingsemne som blir undervist i det semesteret oppgaven skrives (femte eller sjette semester). Dette gjelder også ved gjentak.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fremmedspråk (BFS) - enkelte retninger
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til femårig lektorutdanning i språkfag for trinn 8-13, studieretning engelsk.

Kursmateriell

Kursmateriell vil avhenge av hvilket påbyggingsemne studenten velger å skrive bacheloroppgave i. Studentene skal være like godt kjent med pensum i det valgbare påbyggingsemnet de følger undervisningen i som studenter som tar ordinær eksamen i påbyggingsemnet, men må selvstendig utvikle en egen problemstilling og et tilleggspensum i dialog med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG2910 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU