course-details-portlet

ELDI2004 - Høyspenningsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Kurset består av tre deler som til sammen gir en oversikt over og innføring i høyspenningsteknologi. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne drifte og utvikle sikre og pålitelige kraftsystemer for transport av elektrisk energi. Første del (Infrastruktur) gir en innføring i høyspenningsanlegg og de teknologier og funksjoner som inngår. Herunder kraftsystemets oppbygning og begrunnelser for valg av spenningsnivå og topologi, samt de komponenter som inngår med deres virkemåte. Trender og utvikling dekkes. Andre del (Påkjenninger) gir en kortfattet innføring i påkjenninger, konstruksjon og beregninger. Herunder ulike typer av overspenninger (lyn, kobling, temporære) samt elektrostatiske felter. Metoder og verktøy for beregninger, simuleringer og målinger blir introdusert. Tredje del (Beskyttelse) tar for seg feilhåndtering i høyspenningsanlegg med introduksjon av feilstrømmer, relevern og feillokalisering. Dette inkluderer kortslutningsberegninger i radielle systemer, overstrøms- og distansevern, samt feillokalisering i kabler og på luftledninger. Digitaliseringstendenser innen relevern og tilstandskontroll introduseres.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

 • Forstå begrunnelser for valg og utforming av kraftsystemer og spenningsnivå og ha en god oversikt over konvensjonelle høyspenningsanlegg og de komponenter og funksjoner som inngår.
 • Ha en god forståelse av påkjenninger som komponenter utsettes for og grunnleggende løsninger for å begrense konsekvensen av disse.
 • Ha oversikt over metoder for feilanalyse og beskyttelse av et høyspenningsanlegg og hvordan dette i dag digitaliseres.

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

 • Kunne lese og utforme beskrivelser av høyspenningsanlegg basert på observasjoner eller tegninger.
 • Kunne gjøre enkle målinger og beregninger av elektriske påkjenninger og dokumentere dette.
 • Ta i bruk programvare for beregning av felter og transienter.
 • Kunne begrunne valg av tilstandskontrollmetoder og beskyttelsesmetoder.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha økt sine evner til:

 • Samarbeid og tverrfaglig samhandling
 • Å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner
 • Å arbeide i laboratoriet på en sikker og effektiv måte
 • Utarbeide rapport og protokoll

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Feltarbeid og laboratoriearbeid. Regneøvinger og dataøving. Mini-prosjekt.

Mer om vurdering

Mappevurdering bestående av prosjekt som teller 100%. I tillegg vil det gjennomføres justerende muntlig.

Kursmateriell

Høyspenningssystemer, Lasse Sivertsen, Fagboksforlaget.

Utarbeidet kompendium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering med justerende muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU