course-details-portlet

DRA2002 - Prosjektteater for ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Rapport 1/3
Praktisk eksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet er en fordypning i aktuelle produksjons- og forestillingsformer for teaterprosjekter med ungdomspublikum. Emnet har en teoretisk og metodisk innføringsdel og en produksjonsdel. I forelesninger og praktiske seminarer behandles problemstillinger og metoder knyttet til å anvende arbeids- og uttrykksformer i lokale, gruppebaserte teaterprosjekter for ungdom.

Med utgangspunkt i produksjonsplattformen "devised theatre" vil aktuelle undervisningstemaer være: gruppebaserte produksjonsmetoder, stedsspesifikt teater, tilpasning av scenografi og sceneteknikk, form og tema i ungdomsteater og dramapedagogiske verksteder med målgruppe. I produksjonsdelen arbeider studentene i grupper, under veiledning, med målgruppearbeid, devised theatre og refleksjon i form av produksjonsrapport. I produksjonsdelen skal studentgruppen utvikle og spille en forestilling for ungdom.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha

- kunnskap om devised theatre og anvendt teater: tradisjon, intensjon, organisering, funksjoner og arbeidsformer
- kunnskap om teaterproduksjon med research- og målgruppearbeid med særlig innretting mot ungdom
- kunnskap om hvordan scenisk form og stil kan kommunisere med et ungt publikum over viktige kulturelle og samfunnsaktuelle temaer

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

- utvikle et produksjonskonsept som ivaretar og utvikler tema, materiale, form, sted, deltakere og publikum
- kollektivt skape en forestilling i samarbeid med målgruppen
- formidle et kunstnerisk produkt til et ungdomspublikum
- reflektere skriftlig og muntlig over den skapende prosessen og produktet og estetiske, sosiale og etiske utfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen tilbys som forelesninger, praktiske seminarer, gruppeveiledning og individuell veiledning.

Studentene får seminarer, praktiske øvinger og forelesninger i aktuelle fagemner og arbeids- og uttrykksformer og produksjonsmodell. I planlegging, utprøving og gjennomføring av prosjektene og i rapportering får studentene gruppevis og individuell veiledning.

DRA2002 er et praktisk-teoretisk emne med krav til tilstedeværelse og deltagelse både i innførings- og produksjonsdel. All undervisning er derfor obligatorisk. Omfang og plassering av gruppens arbeid med prosjektet tilpasses arbeidets art, samarbeid med eksterne samarbeidsparter, veiledere og tilgang på arbeidsrom og utstyr.

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i DRA2002 må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Kravet om 80 % oppmøte og deltakelse er absolutt. Fraværet på 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi en tilpasset undervisning – for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.
I tillegg må obligatorisk øvingsoppgave være godkjent.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave
  • 80% deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Vurdering består av en individuell produksjonsrapport på ca. 3000 ord som vektes 1/3 og en visning med gruppekarakter som vektes 2/3. I tillegg kommer en individuell muntlig prøve som justerer totalkarakteren. Ved stryk må hele emnet avlegges på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Forkunnskapskrav

DRA1010, DRA1001, DRA1002, DRA1003 eller tilsvarende.
Forutsetter opptak til bachelorprogrammet i drama og teater, eller et annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFDT202 15.0
HFDT203 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU