course-details-portlet

DID3970 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, på et tema studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80-100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Formålet med masteroppgaven er at studentene skal fordype seg faglig, både teoretisk og metodisk, i en selvvalgt problemstilling innenfor samfunnsfagdidaktikk. Veiledningen skal sikre studentene faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

· har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av samfunnsfagdidaktikken og spesialisert innsikt i et avgrenset tema.

· har avansert kunnskap om lærings- og undervisningsteorier i samfunnsfaget

· har inngående kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning i samfunnfagdidaktikken

· har inngående kunnskap om utforsking, skapende prosesser og problemløsing innenfor samfunnfagdidaktikken

· har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og –etikk, og spesialisert kunnskap om utvalgte forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten

· kan vurdere ulike forskningsmetoder og behersker relevante metoder for samfunnsvitenskapelig forskning og faglig utviklingsarbeid

· kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder som grunnlag for å strukturere og formulere egne faglige resonnementer

· kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset samfunnsfagsdidaktisk relevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med vitenskapelige tradisjoner og gjeldende forskningsetiske retningslinjer, og formidle resultatene fra prosjektet

· kan bidra i profesjonelle læringsfellesskap med fokus på samfunnsfagsdidaktisk forskning og utvikling

· kan selvstendig og kritisk anvende teorier og metoder innen samfunnfagdidaktikken til å analysere aktuelle problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

· kan analysere og ta stilling til etiske dilemma og problemstillinger innen samfunnfagdidaktikken

· kan bidra til nytenking, utforsking og skapende prosesser, og sette i gang utviklings- og endringsprosesser i faget eller yrket i skolen

· kan utforske relevante problemstillinger og bidra med ny kunnskap innenfor samfunnsfagsdidaktikken

· kan formidle erfaringer med og resultater fra fag og forskning i ulike sjangre og for ulike interessegrupper

· kan bidra til god samarbeidskultur mellom fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, individuelt arbeid og veiledning. Masteroppgaven har studierettskrav, noe som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i fagdidaktikk, studieretning samfunnsfagdidaktikk.
Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene (kandidat, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon av masterutkast

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Minst to presentasjoner av manusutkast til veileder. Samtaler med veileder. Muntlig presentasjon av masterprosjektet. Dette innebærer også å være tilstede på andre muntlige presentasjoner som avholdes samme dag. Den obligatoriske aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform og karakterskala
Masteroppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogram: Master i fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk.

Alle øvrige emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Kursmateriell

Individuelt pensum. Det er en del av emnet å søke opp relevant litteratur knyttet til valgt tema for masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Geografi
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU