course-details-portlet

DID3960 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet omfatter arbeidet med masteroppgaven. Under veiledning – individuelt og i grupper –utformer og gjennomfører studentene et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en omfattende skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av den enkelte studenten, i samråd med veileder. En viktig del av arbeidet er å skaffe seg oversikt over faglitteratur som er relevant for masteroppgaven. Pensum i emnet vil derfor være individuelt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten ...
- har avansert, spesialisert kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning innenfor et avgrenset norskdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig studie og en vitenskapelig tekst innen norskdidaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for vitenskaplige tekster

Ferdigheter:
Kandidaten ...
- kan analysere og bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning
- kan orientere seg i relevant fag- og forskningslitteratur og ta innholdet i bruk på en selvstendig og kritisk måte
- kan referere til kilder i henhold til anerkjente standarder
- kan, under veiledning, utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:
Kandidaten ...
- kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter for å finne svar på relevante norskdidaktiske problemstillinger
- behersker norskdidaktikkens fagspråk og sjangre, og kan formidle egen og andres forskning til fagspesialister og lærere på en kritisk og etisk forsvarlig måte
- kan engasjere seg i faglige og utdanningspolitiske diskusjoner, sette i gang utviklingsprosesser og bidra til nyskaping av norsk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i par. Prosessen er basert på selvstendig arbeid med veiledning - individuelt eller i par og grupper. Underveis i prosessen legger studentene legger fram deler av arbeidet i seminarer, og får tilbakemeldinger fra medstudenter og faglærere.

Alle studenter skal inngå en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at veilederforhold er etablert, at tema er godkjent, og at partene (kandidat, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert retningslinjene. I masteroppgaver som skrives i par, skal det følge med en beskrivelse av den enkelte kandidats bidrag i arbeidet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

En muntlig presentasjon av masterprosjektet, basert på nærmere spesifiserte kriterium, må være godkjent av veileder før masteroppgaven kan leveres. Dette er et obligatorisk arbeidskrav, som også innebærer å være aktivt tilstede på medstudenters presentasjoner.
De obligatoriske aktivitetene vurderes som godkjent/ikke godkjent. 
Masteroppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk. Masteroppgaven vurderes individuelt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogrammet Master i fagdidaktikk – studieretning for norskdidaktikk.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Kursmateriell

Individuelt pensum (se under Faglig innhold)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU