course-details-portlet

DID3960 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven i norskdidaktikk. Emnet har ingen ordinær undervisning.

Masteroppgaven er et selvstendig akademisk forskningsarbeid som studentene gjennomfører som avslutning av en mastergrad, under veiledning av vitenskapelig ansatte. Arbeidet med masteroppgaven skal være originalt, tydelig formulert og forankret i det norskdidaktiske forskningsfeltet. Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive masteroppgaven i par. Dette avgjøres av studenten i samråd med veileder og fagkoordinator, og bør begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert, spesialisert kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning innenfor et avgrenset norskdidaktisk område
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig studie og en vitenskapelig tekst innen norskdidaktisk forskning
 • har kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster og gjeldende forskningsetiske normer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere ulike forskningsmetoder og behersker relevante metoder for norskdidaktisk forskning
 • kan orientere seg i og analysere relevant fag- og forskningslitteratur og ta innholdet i bruk på en selvstendig og kritisk måte
 • kan samle inn relevant forskningsmateriale og analysere dette i tråd med norskdidaktiske metoder og forskningsetiske standarder.
 • kan, under veiledning, utforme, gjennomføre og presentere et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige krav til norskdidaktisk forskning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • behersker norskdidaktikkens fagspråk og sjangre, og kan formidle egen og andres forskning til fagspesialister og lærere på en kritisk og etisk forsvarlig måte
 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen norskfaget og lærerprofesjonen
 • kan engasjere seg i faglige og utdanningspolitiske diskusjoner, sette i gang utviklingsprosesser og bidra til nyskaping av norsk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, individuelt arbeid og veiledning.

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Deltakelse på oppgaveseminar.

Ved samskriving skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om samarbeidet (eget skjema). Avtalepartene er de to studentene og veileder. I masteroppgaven skal det legges ved et prosessdokument som beskriver den gjennomførte samarbeidsprosessen, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av masterprosjekt
 • Veiledning
 • Deltakelse på oppgaveseminar

Mer om vurdering

Masteroppgaven er en skriftlig oppgave som vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Masteroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor.

Ved samskriving er prosessdokumentet en del av vurderingsgrunnlaget. I utgangspunktet er det felles bedømmelse på det skriftlige arbeidet for begge kandidatene, men karakteren er individuell, og studentene har individuell klagerett.

En individuell masteroppgave skal ha et omfang 25 000-35 000 ord. Ved samskriving er omfanget på 35 000-45 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg kommer i tillegg.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogram: Master i fagdidaktikk, studieretning norskdidaktikk.

Kursmateriell

Individuelt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU