course-details-portlet

DID3940 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. En viktig del av arbeidet er å skaffe seg oversikt over faglitteratur som er relevant for masteroppgaven, pensum i emnet vil derfor være individuelt.

Læringsutbytte

Kandidaten
-har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk
-har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i matematikkdidaktikk
-har kunnskap om referansestandarder for fagtekster

Ferdigheter
Kandidaten
-kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
-kan bruke relevante metoder for matematikkdidaktisk forskning på en selvstendig måte
-kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
-kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
-kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
-kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
-kan bidra til utvikling av matematikk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i par. Selvstendig arbeid individuelt eller i par med veiledning individuelt eller i par og i gruppe, samt en muntlig presentasjon av masterprosjektet underveis i arbeidet.
Alle studenter skal inngå en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at veilederforhold er etablert, at tema er godkjent, og at partene (kandidat, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert retningslinjene. I masteroppgaver som skrives i par, skal det følge med en beskrivelse av den enkelte kandidats bidrag i arbeidet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masterprosjektet

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala
Masteroppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk. Masteroppgaven vurderes individuelt.

Obligatoriske aktiviteter
Det er en obligatorisk aktivitet i emnet som må være godkjent av veileder for å kunne levere masteroppgaven:
Muntlig presentasjon av masterprosjektet. Dette innebærer også å være tilstede på andre muntlige presentasjoner som avholdes samme dag.
Den obligatoriske aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogram: Master i fagdidaktikk – studieretning matematikkdidaktikk.
Emnet DID3401 Læring og undervisning av matematikk må være bestått før studenten kan melde seg opp i emnet.
Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Kursmateriell

Individuelt pensum. Det er en del av emnet å søke opp relevant litteratur knyttet til valgt tema for masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU