course-details-portlet

DID3930 - Masteroppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven i språkfagsdidaktikk. Emnet har ingen ordinær undervisning.

Masteroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid som studentene gjennomfører som avslutning på en mastergrad, under veiledning av vitenskapelig ansatte. Arbeidet med masteroppgaven skal være originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et språkfagdidaktisk tema. Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Studentene skriver masteroppgave på det språket som danner opptaksgrunnlaget til masterstudiet, henholdsvis engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive masteroppgaven i par. Dette avgjøres i samråd med veileder og fagkoordinator, og bør begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • avansert kunnskap i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling innenfor engelsk- og fremmedspråksdidaktikk
 • inngående kunnskap om relevant forskning innenfor et avgrenset område knyttet til engelsk- eller fremmedspråksdidaktikk
 • inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
 • anvende sine kunnskaper for å analysere og forske på språkdidaktiske problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • drøfte og formidle kunnskap om eget forskningsfelt gjennom å bruke begrep og uttrykksformer for fagområdet
 • nyttiggjøre seg veiledning og følger opp punkter i masteravtalen
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser tilknyttet engelsk- eller fremmedspråksdidaktikk

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, individuelt arbeid og veiledning.

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Deltakelse på oppgaveseminar og muntlig presentasjon av masterprosjekt er obligatorisk.

Ved samskriving skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om samarbeidet (eget skjema). Avtalepartene er de to studentene og veileder. I masteroppgaven skal det legges ved et prosessdokument som beskriver den gjennomførte samarbeidsprosessen, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på seminar
 • Muntlig presentasjon av masterprosjekt
 • Veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgaven er en skriftlig oppgave som vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Masteroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor.

Ved samskriving er prosessdokumentet en del av vurderingsgrunnlaget. I utgangspunktet er det felles bedømmelse på det skriftlige arbeidet for begge kandidatene, men karakteren er individuell, og studentene har individuell klagerett.

Omfang på oppgaven skal være 25 000-35 000 ord. Ved samskriving, 35 000-45 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg kommer i tillegg.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogram master i fagdidaktikk, studieretning engelsk- og fremmedspråkdidaktikk.

Kursmateriell

Emnet har individuelt pensum. En oversikt over et par anbefalte artikler og bøker legges ut før semesterstart på emnerommet på NTNUs læringsplattform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU