course-details-portlet

DID3930 - Masteroppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet har ingen ordinær undervisning, men omfatter arbeid med masteroppgaven. Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studentene selv velger. Studentene skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øving i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor språkfagsdidaktikk. Oppgaven skal ta utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring i et av språkfagene i skolen. Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer også en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning avtales mellom student og veileder og avtalefestes gjennom en masteravtale. Studentene skriver masteroppgave på det språket som danner opptaksgrunnlaget til masterstudiet, henholdsvis engelsk, fransk, tysk eller spansk. Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har avansert kunnskap i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling innenfor engelsk- og fremmedspråksdidaktikk
- har inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling

Ferdigheter
Studenten
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
- kan anvende sine kunnskaper for å analysere og finne svar på språkdidaktiske problemstillinger

Generell kompetanse
Studenten
- kan drøfte og formidle kunnskap om eget forskningsfelt gjennom å bruke begrep og uttrykksformer for fagområdet
- viser evne til å benytte seg av veiledningen og til å følge opp punkter i masteravtalen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har ikke ordinær undervisning, men inneholder følgende læringsformer:
- Veiledningssamtaler med oppnevnt veileder
- Felles veiledningsseminar i 3. og 4.semester, der studenter legger fram sitt arbeid så langt og får respons fra veiledere og medstudenter
- Sluttseminar i 4.semester, med framlegg av egen oppgave og opposisjon på medstudents oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning med oppnevnmt veileder
  • Seminar, 3.semester
  • Seminar, 4.semester

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Eksamen kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Kursmateriell

Emnet har individuelt pensum. En oversikt over et par anbefalte artikler og bøker legges ut før semesterstart, på emnerommet på NTNUs læringsplattform.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU