course-details-portlet

DID3920 - Masteroppgave i yrkesdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en omfattende skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. En viktig del av arbeidet er å skaffe seg oversikt over faglitteratur som er relevant for masteroppgaven. Pensum i emnet vil derfor være individuelt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning innenfor et avgrenset yrkesdidaktisk område
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig studie og en vitenskapelig tekst innenfor yrkesdidaktikk
-har kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan, under veiledning, utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan bruke relevante metoder for yrkesdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram til relevant fag- og forskningslitteratur og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til kilder i henhold til anerkjente standarder

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter for å finne svar på relevante yrkesdidaktisk problemstillinger
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer og egenart
- kan engasjere seg i faglige og utdanningspolitiske diskusjoner, sette i gang utviklingsprosesser og bidra til nyskaping innenfor yrkesfag

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i par. Prosessen er basert på selvstendig arbeid med veiledning - individuelt eller i par og grupper. Underveis i prosessen legger studentene legger fram deler av arbeidet i seminarer, og får tilbakemeldinger fra medstudenter og faglærere.
Alle studenter skal inngå en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at veilederforhold er etablert, at tema er godkjent, og at partene (kandidat, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert retningslinjene. I masteroppgaver som skrives i par, skal det følge med en beskrivelse av den enkelte kandidats bidrag.

Obligatoriske aktiviteter

  • muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
En muntlig presentasjon av masterprosjektet, basert på nærmere spesifiserte kriterium, må være godkjent av veileder før masteroppgaven kan leveres. Dette er et obligatorisk arbeidskrav, som også innebærer å være aktivt tilstede på medstudenters presentasjoner.

Vurderingsform og karakterskala
Masteroppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk. Masteroppgaven vurderes individuelt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogrammet Master i fagdidaktikk – studieretning for yrkesdidaktikk. Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Kursmateriell

Individuelt pensum (se under Faglig innhold).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3920 45.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU