course-details-portlet

DID3920 - Masteroppgave i yrkesdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven i yrkesdidaktikk. Emnet har ingen ordinær undervisning.

Masteroppgaven er et selvstendig akademisk forskningsarbeid som studentene gjennomfører som avslutning på en mastergrad, under veiledning av vitenskapelig ansatte. Arbeidet med masteroppgaven skal være originalt, tydelig formulert og forankret i det yrkesdidaktiske forskningsfeltet. Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive masteroppgaven i par. Dette avgjøres i samråd med veileder og fagkoordinator, og bør begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert, spesialisert kunnskap om sentrale teorier og relevant forskning innenfor et avgrenset yrkesdidaktisk område
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og spesialisert kunnskap om valgt forskningsmetode(r) anvendt i masteroppgaven
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig studie og en vitenskapelig tekst innenfor yrkesdidaktikk
 • har inngående kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, under veiledning, utforme og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bruke relevante metoder for yrkesdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan finne fram til relevant fag- og forskningslitteratur og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan referere til kilder i henhold til anerkjente standarder

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter for å finne svar på relevante yrkesdidaktisk problemstillinger
 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer og egenart
 • kan engasjere seg i faglige og utdanningspolitiske diskusjoner, sette i gang utviklingsprosesser og bidra til nyskaping innenfor yrkesfag

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, individuelt arbeid og veiledning.

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Deltakelse på oppgaveseminar og muntlig presentasjon av masterprosjektet.

Ved samskriving skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om samarbeidet (eget skjema). Avtalepartene er de to studentene og veileder. I masteroppgaven skal det legges ved et prosessdokument som beskriver den gjennomførte samarbeidsprosessen, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon
 • Veiledning
 • Deltakelse på oppgaveseminar

Mer om vurdering

Masteroppgaven er en skriftlig oppgave som vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Masteroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor.

Ved samskriving er prosessdokumentet en del av vurderingsgrunnlaget. I utgangspunktet er det felles bedømmelse på det skriftlige arbeidet for begge kandidatene, men karakteren er individuell, og studentene har individuell klagerett.

Omfang på oppgaven skal være 25 000-35 000 ord. Ved samskriving, 35 000-45 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg kommer i tillegg.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i fagdidaktikk, studieretning yrkesdidaktikk.

Kursmateriell

Individuelt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Yrkesfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU