course-details-portlet

DID3910 - Masteroppgave i kunstfagdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven i kunstfagdidaktikk. Emnet har ingen ordinær undervisning.

Masteroppgaven er et selvstendig akademisk forskningsarbeid som studentene gjennomfører som avslutning på en mastergrad, under veiledning av vitenskapelig ansatte. Arbeidet med masteroppgaven skal være originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et kunstfagdidaktisk tema.

Tema og problemstilling for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Forskningsprosjektet kan være teoridrevet eller praksisledet, men resultatet som vil bli evaluert er en skrevet masteroppgave.

Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive masteroppgaven i par. Dette avgjøres i samråd med veileder og fagkoordinator, og bør begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten

 • har avansert kunnskap om metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid i kunstfagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling
 • har avansert kunnskap om ulike, skrevne og multimodale kunstfagdidaktiske faglige formidlingsformater Ferdigheter, kandidaten
 • kan på en selvstendig måte gjennomføre og presentere et kunstfagdidaktisk forskningsprosjekt på masternivå
 • kan selvstendig presentere og teoretisere rundt resultater fra et praksisledet eller teoridrevet forskningsprosjekt gjennom akademisk skriving på masternivå
 • kan på avansert nivå velge mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
 • kan finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser Generell kompetanse, kandidaten
 • kan nyttiggjøre seg veiledning
 • har grundig kompetanse i dialog med andre om egne forskningsresultater, inklusive det å forsvare eget arbeid
 • kan analysere og anvende teorier om i kunstfagdidaktikk for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
 • kan anvende sin kunnskap om kunstfagdidaktikk for å styrke, utvikle og arbeide nytenkende om kunstens rolle og verdi på nye områder på et bredt utdannelses- og samfunnsfelt

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, presentasjoner, individuelt arbeid og veiledning.

Studentenes samarbeid med forskjellige kunstutdanningsinstitusjoner vil bli oppmuntret. Organiseringen av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt, må ordnes av studentene selv.

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Deltakelse på oppgaveseminar og muntlig presentasjon av oppgaven, inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess.

Ved samskriving skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om samarbeidet (eget skjema). Avtalepartene er de to studentene og veileder. I masteroppgaven skal det legges ved et prosessdokument som beskriver den gjennomførte samarbeidsprosessen, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling. Dette er også en del av vurderingsgrunnlaget.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på midtveisseminar
 • Deltakelse på sluttseminar
 • Muntlig presentasjon av masterprosjekt
 • Veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgaven er en skriftlig oppgave som vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Masteroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor.

Ved samskriving er prosessdokumentet en del av vurderingsgrunnlaget. I utgangspunktet er det felles bedømmelse på det skriftlige arbeidet for begge kandidatene, men karakteren er individuell, og studentene har individuell klagerett.

Omfang på oppgaven skal være mellom 25 000-35 000 ord. Ved samskriving 35 000-45 000 ord. Forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller og vedlegg kommer i tillegg.

Alle emner i studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk.

De obligatoriske arbeidskravene i DID3105, Kunstfagdidaktisk forsking, må være godkjent for å kunne starte emnet. Eksamen må ikke være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU