course-details-portlet

DID3910 - Masteroppgave i kunstfagdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Masteroppgaven er et uavhengig akademisk forskningsprosjekt som er originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et kunstfagdidkatisk tema. Forskningsprosjektet kan være teoridrevet eller praksisledet, men resultatet som vil bli evaluert er en skrevet masteroppgave. Masteroppgaven kan utformes som en monografi eller som en samling av to artikler med en syntese/kappe. Veiledning er et viktig element i arbeidet med masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten
• har avansert og selvstendig kunnskap om metodologisk, etisk og kritisk forskningsarbeid i kunstfagdidaktikk
• Har avansert kunnskap om å jobbe med et tydelig forskningsspørsmål innen kunstfagdidaktikk
• har grundig kunnskap om akademisk skriving og formidling
• har avansert kunnskap om ulike, skrevne og multimodale kunstfagdidaktiske faglige formidlingsformater

Ferdigheter, kandidaten
• kan med trygghet gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå
• kan med trygghet presentere forskningsfunn og teoretisere rundt praksisledet eller teoridrevet forskning gjennom akademisk skriving på masternivå
• kan på avansert nivå velge mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriale med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
• kan på avansert nivå bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
• kan på avansert nivå finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse, kandidaten
• kan nyttiggjøre seg veiledning
• har grundig kompetanse i å være i dialog med andre om egne forskningsresultater, samt å forsvare eget arbeid
• kan analysere og anvende teorier om i kunstfagdidaktikk for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
• kan anvende sin kunnskap om kunstfagdidaktikk for å styrke, utvikle og arbeide nytenkende om kunstens rolle og verdi på nye områder på et bredt utdannelses- og samfunnsfelt

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven kan skrives alene eller i par.

Læringsaktivitetene og -formene består av:
- Selvstendig individuelt eller parvis arbeid under veiledning. Veiledning kan skje individuelt eller i grupper.
- To verbale opresentasjoner av masterprosjektet i prosess, inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess; midtveis og mot slutten av prosessen.

Alle studenter må lese, forstå og signere en skriftlig avtale som regulerer masteroppgaveprosessen. Avtalen bekrefter at det er opprettet et veiledningsforhold, at temaet er godkjent av veileder og at alle parter (student, veileder og institutt) kjenner, forstår og har akseptert regelverket som er angitt i avtalen.

Studentenes samarbeid med forskjellige kunstutdanningsinstitusjoner vil bli oppmuntret. Organiseringen av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt, må ordnes av studentene selv.

Compulsory activities
Det er tre obligatoriske aktiviteter på dette emnet. Disse obligatoriske aktivitetene må godkjennes for å kunne levere masteroppgaven. De er som følger:

Obligatorisk aktivitet 1: Veiledning

Obligatorisk aktivitet 2: Deltakelse på midtveiseminar. Muntlig presentasjon av eget masterprosjekt-i-prosess, opposisjon på medstudents masterprosjekt-i-prosess. Den skrevne masteroppgaven-i-prosess, må leveres til en medstudent og veileder før midtveiseminaret.

Obligatorisk aktivitet 3: Deltakelse på et avsluttende prosess-seminar. Muntlig presentasjon av masterprosjekt-i-prosess inkludert opposisjon på en medstudents masterprosjekt-i-prosess. Den skrevne masteroppgaven-i-prosess må leveres til medstudenten og veileder før det endelige prosess-seminaret.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før innlevering av masteroppgaven til vurdering.

Deltagelse på campus på midtvegs- og sluttseminar, og for veiledning er nødvendig for å kunne bestå obligatoriske aktiviteter.

Other relevant information
Selvstendige læringsformer gjennom selvinitierte prosjekter under emnet vil kreve samarbeid med selvvalgte kunst/kunstutdanningsinstitusjoner. Organisering av samarbeid med og forskning ved selvvalgte institusjoner må arrangeres av studenten selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning
  • Deltakelse på midtvegsseminar
  • Deltakelse på sluttseminar

Mer om vurdering

Den skriftlige masteroppgaven er eksamen for dette emnet.

Masteroppgaven skal skrives etter de retningslinjer Institutt for lærerutdanning har angitt.

Alle emner i master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk, må normalt være bestått før masteroppgaven kan leveres for sensur.

Masteroppgaven vurderes med bokstavskarakter etter skalaen A-F, der A-E betyr bestått og F betyr ikke-bestått.

Studenter som skriver sin masteroppgave i par får en felles bokstavskarakter for sin masteroppgave.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Det er adgangsbegrensning til dette emnet for studenter som har studierett på master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk.

De obligatoriske arbeidskravene i DID3101, DID3102 og DID3103 må være godkjente for å kunne ta dette emnet. Eksamen i DID3101, DID3102 og DID3103 må ikke være bestått når dette emnet påbegynnes.

Alle emner i master i fagdidaktikk, studieretning kunstfagdidaktikk må normalt være bestått før masteroppgaven kan leveres for sensur.

Kursmateriell

• Emnebeskrivelser og undervisningsplan for emnet
• Pensumliste som inneholder oppdatert internasjonal litteratur relevant for kunstfagdidaktisk forskning, på engelsk og nordiske språk. Det vil være ulike pensumvalg, men obligatoriske og anbefalte pensumlister vil gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Studentenes pensumliste må godkjennes av emneansvarig.
• Ulike kunstmaterialer som er tilgjengelige ved Institutt for lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning dekker ikke kostnader for andre materialer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3970 40.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
  • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU