course-details-portlet

DID3105 - Kunstfagdidaktisk forsking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet lærer studentene å navigere i et bredt kunstfagdidaktisk forskningsfelt, og å utvikle en prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Emnet sikter mot å utvikle original, kritisk, etisk, metodisk, informert og velartikulert kunstfagdidaktisk forskningskompetanse. Emnet utvikler studentens trygghet, kreativitet, fleksibilitet og evne til kritisk vurdering av egen og andres kunstfagdidaktiske forskning. Studentene vil gjennom emnet erfare hvordan kunstfagdidaktisk forskning kan utvikles, deles og bidra til endringsprosesser. Aktiviteter og vurderinger i emnet knytter an til internasjonale teorier og praksiser innenfor kunstfagdidaktisk forskning. Studentene deltar i studentbasert fagfellevurdering og støtte i emnet, og er med på å utvikle et flerkunstfaglig, didaktisk forskningsfellesskap. Studentene får erfaring med å presentere og utvikle egne forskningsideer gjennom emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har god forståelse om forskning i og med kunst, inkludert og med vekt på kunst-basert og praksis-ledet forskning så vel som på teori-dreven, kritisk og dekolonial forskning
 • har god innsikt i kunst som sosial endring i teori og praksis
 • inngående forståelse for sentrale ideer bak teorier og metoder innenfor kunstfagdidaktisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utforme en gjennomførbar prosjektbeskrivelse for et forskningsarbeid på masternivå
 • kan med sikkerhet presentere egen forskning på masternivå skriftlig, muntlig og multimodalt
 • kan ta begrunnede valg om forskningsdesign i eget masterarbeid
 • kan vurdere metodologiske muligheter og hvordan disse påvirker valg i forsknings- og skriveprosessen

Generell kompetanse

kandidaten

 • kan bidra i fagfelleprosesser med medstudenter på støttende måter
 • kan gå i dialog med aktuelle metodologier og teorier innenfor kunstfagdidaktisk forskning
 • kan vurdere kvaliteter i- og ved et spekter av tilnærminger i kunstfagdidaktisk forskning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er organisert som fire intensive samlinger i Trondheim.

Studentene vil lære gjennom følgende aktiviteter:

- Workshops, samarbeidslæring, og delta i utviklingen av et forskningsfellesskap

 • Lese, analysere og delta i medstudentresponser/ fagfellediskusjoner, utvikle egen masterprosjektbeskrivelse, selvorganisert læring , visuelle designs

Studentene vil gjennom emnet kunne besøke ulike kontekster for kunstfagdidaktisk praksis, for eksempel skoler, kulturskoler, museer, kinoer eller konserthaller. Eventuelle inngangsbilletter betales av Institutt for lærerutdanning.

Det er fire obligatoriske aktiviteter i dette emnet:

 • 1) Presentasjon av en eksisterende relevant masteroppgave, der fokus for presentasjonen er på oppgavens forskningsdesign og metodologi
 • 2) Beskrivelse av og refleksjon rundt egen planlagt metodologisk tilnærming
 • 3) Presentasjon av eget masterprosjekts forskningsdesign gjennom en akademisk poster
 • 4) Deltakelse i undervisning 75 %.

Alle aktiviteter/arbeidskrav må være gjennomført og bestått for å kunne levere eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon
 • Refleksjonsskriv
 • Presentasjon
 • Deltakelse i undervisning 75 %.

Mer om vurdering

Skriftlig prosjektbeskrivelse (8-10 sider) for eget masterprosjekt. Vurderingen gis som bokstavkarakter jf NTNUs karakterskala, A-F. A-E betyr bestått, og F betyr ikke-bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Kursmateriell

Emnebeskrivelser og undervisningsplan for emnet - Pensumliste som inneholder oppdatert internasjonal litteratur relevant for kunstfagdidaktisk forskning, på engelsk og nordiske språk. Det vil være ulike pensumvalg, men obligatoriske og anbefalte pensumlister vil gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Studentenes pensumliste må godkjennes av emneansvarig. - Ulike kunstmaterialer som er tilgjengelige ved Institutt for lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning dekker ikke kostnader for andre materialer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3075 7.5 HØST 2021
DID3102 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU