course-details-portlet

BYGT2900 - Bacheloroppgave bygg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bachelor oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bachelor oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til bachelormanual. Identifisere, formulere og løse relevante problemer i byggingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjekt-styring ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe.

Bachelormanual = Håndbok FUI med vedlegget Prosjektmanual BYGT2900

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid der prosess og resultater skal deles digitalt. Det vil være nødvendig med oppsøkende virksomhet, datainnsamling, litteraturstudier etc. i forbindelse med oppgaveløsningen. Prosjektet skal styres (administreres) og det skal avholdes jevnlige møter mellom gruppen, veileder(e) og oppdragsgiver, hvor arbeid og fremdrift diskuteres.

Gjennomføres i grupper på 2-3. Studenten må gjøre forberedende prosess på gruppedannelse og temavalg i høst-semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprosjekt
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen skal inkludere statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater og timelister.
 • Muntlig presentasjon på engelsk underveis i prosessen.
 • Utarbeidelse av poster (plakat) enten avslutningsvis eller underveis i prosessen.
 • Muntlig presentasjon av den innleverte bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprosjekt
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.mai. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.mai et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Håndbok FUI med vedlegget Prosjektmanual BYGT2900. Studenten skal selv finne og bruke aktuell litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGA2900 20.0 HØST 2019
BYGG2900 20.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bachelor oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bachelor oppgave 100/100

Utlevering
15.05.2023

Innlevering
22.05.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU