course-details-portlet

BYGT2314 - Vegprosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

DAK i vegprosjekteringsarbeidet; Novapoint med vekt på vegmodulen. Masse- og kostnadsberegning. Detaljplanlegging. Konsekvensanalyser. Vegmiljø. Trafikkteknikk: Trafikkens og trafikantenes karakteristika. Trafikkberegninger, trafikkvolum. Trafikksikkerhet. Vegkryss, avvikling og kapasitet. Introduksjon til arealplaner, utførelse av reguleringsplaner og tekniske planer. Planlegging med bruk av samordningsmodeller. Digitalstreng: Digitale ferdigheter i BIM-programvare innen vegprosjektering, digital bearbeidingskompetanse av 3D-modeller innen veg.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater.
 • de ulike elementene i et trafikksystem.
 • vegplanlegging på både oversikts- og detaljnivå.
 • trafikkens og trafikantens karakteristika, og kjenne til anvendelsen av dette i trafikkssikkertsarbeidet.
 • drift- og vedlikehold av veg og vegutstyr, og kjenne til metoder for forsterkning og utbedring av veger.

FERDIGHETER

Kandidaten skal kunne

 • ved bruk av DAK-verktøy prosjektere ulike alternativer til en lengre vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning.
 • framstille digitale plan- og profiltegninger tilpasset ulike plannivå.
 • vurdere tilstand og beregne nødvendige forsterkningstiltak til eksisterende veg.
 • foreta beregninger og vurderinger i forbindelse med utforming av ulike kryssløsninger
 • gjennomføre kostnadsberegninger og konsekvensanalyser av et vegprosjekt
 • benytte gjeldende standarder til å vurdere tiltak for drift og vedlikehold av eksisterende veg.
 • foreta beregninger og enkle analyser knyttet til trafikksikkerhetsarbeid.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kandidaten skal ha god kompetanse i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold.
 • Kandidaten skal kunne delta i faglige diskusjoner innenfor de aktuelle fagområdene og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Storgruppeinndelt undervisning i DAK-prosjektering på datasal. Øvinger både i gruppe og individuell.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

BYGT2204 Vegbygging eller tilsvarende.

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim. Studieretning bygg og miljø.

Kursmateriell

Statens vegvesens håndbøker og rapporter. NTNU-kompendier, Trimble Novapoint Terrengmodellering og veglinjekonstruksjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 28.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 18
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Høst ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU