course-details-portlet

BYGT2311 - Bygningsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Arbeider 40/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gjennomføres i tilknytting til et prosjektarbeid som integrerer følgende hovedtemaer: Miljøteknologi. Materialteknologi.

Miljøteknologi: Klimaendringer. Klimatilpasning. Inneklima. Livsløps- og livssyklusanalyser (LCC og LCA). Nullutslippsbygg og nabolag (ZEB og ZEN). Klimagassregnskap;

Materialteknologi: Bærekraft. Materialer og komponenter. Produktdokumentasjon; Bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM);

Prosjektarbeid: Lovverket. Forståelse av tekniske krav som stilles til bygninger innenfor fagfeltet og administrative krav som stilles til gjennomførelse av byggeprosjekter;

Digitalstreng: Digitale ferdigheter i DAK-programvare, digital bearbeidingskompetanse av DAK-filer, digital samhandlingskompetanse i gruppearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om lovverket og de administrative og tekniske kravene som stilles til byggverk i plan- og bygningsloven og de relevante forskriftene innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten har kunnskap om miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted.
 • Kandidaten kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innenfor emnet med fokus på nasjonale og internasjonale standarder.
 • Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare som DAK/BIM og har ingeniørfaglig, digital kompetanse innenfor fagfeltet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide i digitale laboratorier med digitale modellerings- og beregnings verktøy innenfor fagfelt.
 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagfeltet og begrunne sine valg.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille det slik at det belyser en problemstilling innenfor fagfeltet.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting med fokus på byggforsk-blader på nett.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor fagfeltet og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse med hensyn til etiske forhold, også i gruppe og i en tverrfaglig sammenheng.
 • Kandidaten har innsikt i norsk lovgivning og nasjonale og internasjonale standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, seminarer og prosjektbasert læring.

Obligatoriske aktiviteter Prosjektarbeid i grupper. Obligatoriske øvinger. Seminar- og samlingsdeltakelse. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at student skal kunne få vurdert prosjekt og melde seg til eksamen.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen som teller 60% og prosjektarbeid som teller 40%.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Publiseres på Blackboard ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 ALLE

Utlevering
16.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 06.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL215 Sluppenvegen 14 3
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 22
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU