course-details-portlet

BYGT2203 - Digitalt samspill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler hvordan fremtidens ingeniører vil arbeide og samarbeide i bygg, anlegg og eiendom (BAE) næringen. Dagens studenter må ha relevant kompetanse som bidrar til aktiv gjennomføring av det digitale skiftet som nå skjer i BAE-næringen.

Dette emnet skal gi studentene en ny type digital kompetanse for en helhetlig forståelse av innholdet i og sammenhengen mellom digital teknologi, endrede prosesser og endret samspill i hele bygge-/anleggsprosjektets livssyklus. Emnet legger vekt på datadrevet prosjektledelse, informasjonsledelse og systemtenkning.

Dette emnet handler ikke bare om bruk av nye BIM basert dataverktøy for å løse dagens oppgaver, men også om nye måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen basert på stegnormen Neste steg og prosessmodellering.

Emnet inkluder noe programvareopplæring for å komme i gang med å bruke programvare for prosjektering (Autodesk Revit / Trimble Novapoint), kvalitetskontroll av digital modell (Solibri Model Checker), modellering av informasjonsflyt i byggeprosess (Bizagi Process Modeler) og programvare for prosjektledelse (Catenda BIMsync).

Bevissthet om prosedyrer for økt digital sikkerhet er også inkludert i emnet. Standarder benyttes for å gi studentene kompetanse i prinsipper for informasjonsledelse- og leveranser. Rammeverket Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) fra CIB benyttes for å forstå og analysere samspillet: Prosess-Personer-Teknologi.

Digitalstreng: Digitale ferdigheter med BIM-verktøy, Digital navigeringskompetanse i databaser, digital bearbeidingskompetanse ifbm VDC og prosjektarbeid, digital samarbeidskompetanse med nettbasert presentasjon i grupper for å vise digital kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten har

 • inngående kjennskap til hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser
 • kjennskap til beste praksis i bruk av BIM programvare og prosesser i BAE-næringen
 • kjennskap til relevante nasjonale og internasjonale standarder og rammeverk for BIM støttede prosjekter
 • kjennskap til prinsipper og prosedyre for økt informasjonssikkerhet
 • kjennskap til forsking og utvikling innen digitalisering / bygningsinformasjons-modellering (BIM)

Ferdighet Studenten kan

 • anvende prinsipper fra Virtual Design and Construction (VDC) i prosjektarbeid
 • anvende digital teknologi og tilpassede prosesser til løsning av ingeniørfaglige oppgaver
 • spesifisere byggeprosesser og informasjonsleveranser ved hjelp av NS-EN-ISO 29481-1:2017 og Bygg21 Neste steg (påbegynt utviklet til norsk standard)
 • spesifisere informasjonsleveranser og BIM-gjennomføringsplaner i henhold til prinsippene i ISO 19650-2 (under utvikling)

Generell kompetanse Studenten kan

 • demonstrere bruk av nye digitale teknologi og tilpassede prosesser for løsning av eksisterende / fremtidsrettede oppgaver i BAE-næringen
 • frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
 • identifisere teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av digitale teknologier og prosesser i BAE-næringen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og læring på datarom. Læringen er basert på et reelle ingeniørfaglige oppgaver der grupper på 3-4 skal utarbeide en mulighetsstudie før økt digitalisering. Prosjektarbeidet presenteres som en konsulentrapport med tilhørende nettbasert presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg, Trondheim (BIBYGG)

Kursmateriell

Eilif Hjelseth og Tor Tollnes (2019). BIM! Program og prosess, med innføring i Revit 2020. ISBN 978-82-691753-0-1, 254 sider, http://bimversity.com/Selges på forelesningene.

Utdrag fra standardene:

Bygg21 Neste steg - under utvikling som norsk standard.

ISO19650 (under utvikling) Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling

 • Part 1: Concepts and principles
 • Part 2: Delivery phase of assets
 • Part 3: Operational phase of assets

NS-EN-ISO 29481-1 (2017) Building information models - information delivery manual.

 • Part 1: Methodology and formats.

NS-EN-ISO 29481-2 (2012) Building information models - information delivery manual

 • Part 2: Interaction framework.

Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS), CIB, Research Roadmap, Publication 370. https://eprints.qut.edu.au/71070/

I tillegg vil dette legges ut faglig informasjon på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering
28.04.2023

Innlevering
03.05.2023


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU