course-details-portlet

BYGT2203 - Digitalt samspill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler hvordan fremtidens ingeniører vil arbeide og samarbeide i bygg, anlegg og eiendom (BAE) næringen. Dagens studenter må ha relevant kompetanse som bidrar til aktiv gjennomføring av det digitale skiftet som nå skjer i BAE-næringen.

Dette emnet skal gi studentene en ny type digital kompetanse for en helhetlig forståelse av innholdet i og sammenhengen mellom digital teknologi, endrede prosesser og endret samspill i hele bygge-/anleggsprosjektets livssyklus. Emnet legger vekt på datadrevet prosjektledelse, informasjonsledelse og systemtenkning.

Dette emnet handler ikke bare om bruk av nye BIM basert dataverktøy for å løse dagens oppgaver, men også om nye måter å organisere samspillet og informasjonsflyten i hele byggeprosessen basert på stegnormen Neste steg og prosessmodellering.

Emnet legger til rette for at studenter kan utforske en rekke programmer og digitalt utstyr som ledet selvstudie. Eksempler på programvare er Autodesk Revit for prosjektering, Solibri Office for kvalitetskontroll av digitale modeller, Bizagi Process Modeler for modellering av informasjonsflyt i byggeprosesser, dPlan for prosjektstyring, Miro for samarbeid på digital tavle og Hoylu for samarbeid om prosjektering, koordinering og planlegging. Teams benyttes for deling av informasjon i studentprosjekter. Studentene får anledning til å prøve Virtual Reality (ulike typer briller) og Mixed Reality med HoloLens briller, samt tilhørende programvare. Teams brukes for samarbeid og deling av informasjon i studentprosjekter.

Bevissthet om prosedyrer for økt digital sikkerhet er også inkludert i emnet. Standarder benyttes for å gi studentene kompetanse i prinsipper for informasjonsledelse- og leveranser. Rammeverket Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) fra CIB benyttes for å forstå og analysere samspillet: Prosess-Personer-Teknologi.

Digitalstreng: Digitale ferdigheter med BIM-verktøy, Digital navigeringskompetanse i databaser, digital bearbeidingskompetanse ifbm VDC og prosjektarbeid, digital samarbeidskompetanse med nettbasert presentasjon i grupper for å vise digital kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten har

 • inngående kjennskap til hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser
 • kjennskap til beste praksis i bruk av BIM programvare og prosesser i BAE-næringen
 • kjennskap til relevante nasjonale og internasjonale standarder og rammeverk for BIM støttede prosjekter
 • kjennskap til prinsipper og prosedyre for økt informasjonssikkerhet
 • kjennskap til forsking og utvikling innen digitalisering / bygningsinformasjons-modellering (BIM)

Ferdighet Studenten kan

 • anvende prinsipper fra Virtual Design and Construction (VDC) i prosjektarbeid
 • anvende digital teknologi og tilpassede prosesser til løsning av ingeniørfaglige oppgaver
 • spesifisere byggeprosesser og informasjonsleveranser ved hjelp av NS-EN-ISO 29481-1:2017 og Modelmodenhetsindeks (MMI) og NS 3467:2022 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus
 • spesifisere informasjonsleveranser og BIM-gjennomføringsplaner i henhold til prinsippene i NS/EN/ISO 19650-serien av standarder for informasjonsledelse

Generell kompetanse Studenten kan

 • demonstrere bruk av nye digitale teknologi og tilpassede prosesser for løsning av eksisterende / fremtidsrettede oppgaver i BAE-næringen
 • frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
 • identifisere teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av digitale teknologier og prosesser i BAE-næringen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og læring på datarom. Læringen er basert på et reelle ingeniørfaglige oppgaver der grupper på 3-4 skal utarbeide en mulighetsstudie før økt digitalisering. Prosjektarbeidet presenteres som en konsulentrapport med tilhørende nettbasert presentasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg, Trondheim (BIBYGG)

Kursmateriell

Eilif Hjelseth og Tor Tollnes (2022). BIM! Program og prosess, med innføring i Revit 2023. ISBN 978-82-691753-1-8, 280 sider, http://bimversity.com/ Can be purchased at lectures.

NS/ENISO ISO19650 (latest version) Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling, Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets and Part 3: Operational phase of assets

NS-EN-ISO 29481-1 (2017) Building information models - information delivery manual - Part 1: Methodology and formats.

NS 3467:2022 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus

Modelmodenhetsindeks (MMI)

Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS), CIB, Research Roadmap, Publication 370. https://eprints.qut.edu.au/71070/

I tillegg vil dette legges ut faglig informasjon på Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering
19.04.2024

Innlevering
03.05.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU