course-details-portlet

BYGT1200 - Vann- og miljøteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler viktige utfordringer og løsninger innen vann- og miljøteknikk, og er delt inn i tre hovedtema.

Det første temaet introduserer hovedutfordringene nasjonalt og internasjonalt innen vann og miljø, som klimaendringer, folkehelse, infrastruktur forfall og vannforurensning.

Det andre tema gir grunnleggende teoretiske kunnskap i følgende:

 • hydromekanikk (fluidstrøm og Bernoullis likning, strømning i åpne kanal),
 • vannforsyningssystem (vannkilder, vannbehov, enkle vannbehandlingsmetoder, beregning av magasinvolum og reguleringshøyder, dimensjonering av trykkledninger, pumper og pumpeledninger),
 • avløpsteknikk (avløpsvann sammensetninger, dimensjonering av separat-fellessystem, sentralisert og desentralisert avløpssystem, enkle metoder for avløpsrensing, overløp, utslipp)
 • overvannsystem (hydrologi, rasjonell metode, beregning av overvannsføring, grunnleggende løsning til overvannsføring, overløp).

Det tredje temaet gir en introduksjon til programmering og digitale verktøy for dimensjonering av enkle vann- og miljøteknikk anlegg.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne

 • Gjøre rede for viktige utfordringer innen feltet vann- og miljøteknikk
 • Forklare tekniske systemer for vannforsyning, overvanns- og avløpshåndtering
 • Gjøre rede for grunnleggende vannkvalitet og sammensetninger av avløpsvann
 • Gjøre rede for vanlige metoder for vannbehandling, avløpsrensing og overvannshåndtering
 • Utføre enkle beregninger for dimensjonering av vann-, overvanns- og spillvannsledninger
 • Utføre enkle beregninger for dimensjonering av pumpesystem
 • Utføre enkel dimensjonering av vann- og miljøteknikk anlegg ved bruk av programmering og andre digitale verktøy.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • Skissere teknisk oppbygging av vann- og miljøtekniske anlegg tilknyttet vannforsyning, overvannshåndtering og avløpsrensing samt forklare enkle sammenhenger
 • Velge mellom enkle metoder for vannbehandling, avløpsrensing og overvannshåndtering
 • Foreta hydrauliske beregninger av enkle VA-anlegg med pumper for hånd og med digitale verktøy.

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • Forstå betydningen av miljøhensyn innen bygg-feltet og hvordan man kan arbeide med dette i retning bærekraftig og smart vanninfrastruktur.
 • Presentere egne resultat og analyser både skriftlig og muntlig.
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting
 • Beherske faguttrykk og kommunisere med andre fagpersoner.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger og øvinger knyttet til teorigrunnlaget samt problembaserte oppgaver for beregning og vurdering av løsninger i tekniske systemer i praksis. Bruk av programmering og digitale verktøy.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er øvinger, hvorav minst 6 av 9 øvinger må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

 • "Vann- og avløpsteknikk": Lærebok utgitt i 2014 av Norsk Vann
 • VA- miljøblad

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2205 7.5 HØST 2023
BYGA1200 7.5 HØST 2023
BYGG1200 7.5 HØST 2023
BYGG2263 7.5 HØST 2023
VB6047 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • VA-teknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU