course-details-portlet

BYGG2351 - Fleretasjes trehus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave (gruppe) 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer B

Faglig innhold

-3D-modellering av enkle konstruksjoner

-Lastanalyse for høye bygninger

-Bære- og avstivningssystemer for fleretasjes bygninger

-Stivhet for ulike typer konstruksjoner

-Horisontale og vertikale avstivende konstruksjoner

-Trebaserte avstivende konstruksjoner

-Introduksjon til massivtre (KLT/CLT)

-Dimensjonering av massivtreelementer (som etasjeskiller og vegger)

-Brannsikkerhet i høye trehus

-Introduksjon til dynamiske laster

-Jordskjelv - dimensjonering

-Dataprogrammer for konstruksjonsberegninger

Læringsutbytte

Kunnskap:

-Kunne anvende prinsippene for BygningsInformasjonsModellering (BIM)

-Kunne foreta en fullstendig lastanalyse for en bygning

-Kunne gjøre rede for prinsippene for bære- og avstivningsystemene i bygninger

-Kunne analysere en bygnings bærende konstruksjoner ved manuelle beregninger og bruk av dataprogrammer

Ferdigheter:

- Kunne modellere og analysere konstruksjonene som inngår i en fleratasjes bygning

- Kunne foreta fornuftige valg av bygningers bære- og avstivningssystemer ut i fra ulike konstruksjonskomponenters egnethet, og sette disse sammen til komplette stabile konstruksjoner.

- Kunne vurdere kvaliteten på resultater fra analytiske og numeriske analyser

- Kunne framstille nødvendige tegninger for å dokumentere valgte konstruksjoner.

Generell kompetanse:

Ha innsikt i hvordan en bygnings konstruksjoner prosjekteres og forstå hvordan ulike konstruksjonskomponenter egnethet påvirker den ferdige konstruksjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/Undervisningsaktiviteter/Oppgaveløsing

Obligatoriske arbeidskrav:

4 øvingsoppgaver hvorav mist 3 må være godkjent.

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk på skriftlig eksamen vil utsatt eksamen i mai/juni bli endret til muntlig eksamen. Ved stryk på prosjektoppgaven, kan forbedret prosjektoppgave leveres etter avtale med emneansvarlig. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig ved utsatt og ikke bestått eksamen.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 B 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 10
Høst ORD Oppgave (gruppe) 40/100

Utlevering
05.11.2023

Innlevering
19.11.2023


23:59


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave (gruppe) 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU