course-details-portlet

BYGA2900 - Bacheloroppgave bygg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innen studiets emneområder og i henhold til bachelormanual. Identifisere, formulere og løse relevante problemer i byggingeniørens virkefelt. Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Bidra til forskning og utvikle fagområdet. Tilegne seg ferdighet i prosjekt-styring ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Kandidaten skal ha inngående kunnskap om en utvalgt problemstilling innen fagområdet - Kandidaten skal ha kunnskap om styring og dokumentasjon av prosjekter Ferdigheter: - Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse et relevant problem - Utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig - Tilegne seg ferdighet i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid - Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling Generell kompetanse: - Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse relevante problemer i byggingeniørens virkefelt, og dermed kunne fungere på en god måte som ingeniør i arbeidslivet. - Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid der prosess og resultater skal deles digitalt. Det vil være nødvendig med oppsøkende virksomhet, datainnsamling, litteraturstudier etc. i forbindelse med oppgaveløsningen. Prosjektet skal styres (administreres) og det skal avholdes jevnlige møter mellom gruppen, veileder(e) og oppdragsgiver, hvor arbeid og fremdrift diskuteres.

Gjennomføres i grupper på 2-3.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjektplan.
  • Dokumentasjon av arbeidsprosessen skal inkludere statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater og timelister.
  • Muntlig presentasjon på engelsk underveis i prosessen.
  • Utarbeidelse av poster (plakat) enten avslutningsvis eller underveis i prosessen.
  • Muntlig presentasjon av den innleverte bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjekt
  • Muntlig presentasjon
  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.5. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.5. et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Bachelormanual. Studenten skal selv finne og bruke aktuell litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGG2900 20.0 HØST 2019
BYGT2900 20.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bygg og anleggsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
21.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU