course-details-portlet

BYGA2601 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan Problemanalyse og avgrensning Fremdriftsrapporter/statusanalyser Dokumentasjon/avsluttende rapport Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet. Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten. Det skal utarbeides en rapport fra praksisperioden. Praksisens omfang skal minst være 20 dager. Det skal utarbeides en praksisplan. Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid. Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen. Både virksomheten og høgskolen skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten. Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, høgskole og student. Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Ha kunnskap om hvordan en ingeniør-bedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres. Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder. Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Læringsutbytte - Ferdigheter: Kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid. Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet Kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger Læringsutbytte - Kompetanse: Har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse Har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner. Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet. Obligatoriske arbeidskrav: Studenten skal: Utarbeide en praksisplan i samarbeid med veileder ved virksomheten. Føre løpende logg/dagbok med timeliste. Timelisten skal signeres/godkjennes av veileder/kontaktperson ved virksomheten. Skrive sluttrapport etter endt praksisperiode. Sluttrapporten skal inneholde følgende vedlegg: Praksisplan Logg med timeliste Attest/notat fra virksomheten som dokumentasjon for utført praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Karakterfastsettelsen baseres på rapport med vedlegg.

Dersom ikke bestått/godkjent praksis må studenten gjennomføre praksis på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng Det skal foreligge en formell avtale mellom NTNU i Ålesund og praksisinstitusjonen/virksomheten arbeidet skal normalt utføres individuelt, men kan gjennomføres som gruppearbeid etter søknad.

Avtalen mellom praksisinstitusjonen/virksomheten og NTNU i Ålesund skal være godkjent senest første uke i høstsemesteret. Arbeid utført som sommervikar vil ikke bli godkjent som studiepoenggivende praksis.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU