course-details-portlet

BYGA2225 - VA Ledningsnett og overvannshåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer B

Faglig innhold

Emnet handler om metoder for planlegging, dimensjonering, utforming, forvaltning og vedlikehold av VA-ledningsnett og overvannssystemer. Emnet har fokus på: a) utvikling av gode transportsystemer for drikkevann, overvann og avløpsvann, inkludert bærekraftige og smarte ledningsanlegg med svært lang levetid; og b) planlegging av hvordan vi kan håndtere overvann på en bærekraftig og klimatilpasset måte for å hindre forurensning og beskytte byene våre mot flomskade. Emnet er delt inn i fire hovedtema.

Det første temaet introduserer virkningene av klimaendringer på ledningsnett til vann, overvann og avløpsvann i urbane byer.

Det andre temaet handler om modeller for dimensjonering av transportsystemer til vann, avløpsvann og overvann.

 • Hydrologi: nedbørintensitet, nedbør-avrenningsmodeller, nedbørstatistikk, frekvensanalyser, klimaendringer, terrenganalyser, infiltrasjon og øvrige feltprosesser, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold.
 • Kanalstrømning: Strømningssituasjoner, vannlinjeberegninger, design av kanaler, og kulverthydraulikk.
 • Overvannshåndtering: overvann som del av bybildet, kjemisk og mikrobiell forurensning fra overvann, valg av konvensjonell kontra naturbasert overvannshåndtering, lokal og åpen håndtering av overvann i tettsteder, e.g. infiltrasjonsteknikker, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.
 • Vannforsyning: Dimensjonering av store nett. Framskrivning av vannbehov. Drikkevannsledningsnettet med tilhørende pumper, ventiler og annet utstyr. Valg av ledningsmateriell. Vannkvalitet.
 • Avløpsvannsledningsnett: Oppsamling av avløp i avløpsnett med pumper, kummer, grøfter osv. Avskjærende avløpssystemer. Resipient. Valg av ledningsmateriell.

Det tredje temaet handler om vedlikehold og rehabilitering av ledningsnett. Prinsipper for tilstandsanalyse, tilstandsvurdering, inspeksjonsteknikker, lekkasjesøking, overvåkning og vedlikeholds- og rehabiliteringsteknikker. Risikoidentifisering og kvalitativ risikostyring.

Det siste temaet introduserer digitale verktøy og smarte systemer for modellering, simulering og overvåkning av vann-, overvanns- og avløpsledningsnett og håndteringssystemer. Bruk av digitale verktøy og programmering for simulering av trykk, vannbehov, pumper, lekkasjer og vannkvalitet i vanndistribusjonsnettet. Bruk av digitale verktøy for vurdering av overvanns- og avløpsledningsnettet mht. kapasitet, pumpe, overløp og forurensning. Bruk av digitale verktøy for simulering av naturbasert overvannshåndtering. Oversikt over eksisterende teknologier (sensorer og IoT) for overvåkning av vann-, overvanns- og avløpsledningsnettet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne

 • gjøre rede for viktige utfordringer innen planlegging og dimensjonering av vann-, overvanns- og avløpsledningsnett.
 • gjøre rede for begreper innen kanalstrømning og strømningstyper i kulverter
 • dimensjonere og simulere komplette vann-, overvanns- og avløpsledningsnett
 • dimensjonere og simulere konvensjonelle og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering.
 • vurdere og velge ut konvensjonell og naturbasert overvannshåndteringsløsninger for redusert avrenning og forurensning.
 • gjøre rede for driftsovervåkning og lekkasjesøking.
 • gjøre rede for sanering og rehabilitering.
 • gjøre rede for sensorteknologier for overvåkning av vann-, overvanns- og avløpsledningsnett.

Ferdighet

Kandidaten skal kunne

 • bruke hydrologiske prinsipper for å dimensjonere og analysere overvannsledningsnett
 • bruke hydrauliske prinsipper for å dimensjonere og analysere komplette vanndistribusjonsnett og avløpsledningsnett.
 • operere etter 3-stegs-strategien for overvannshåndtering og beregne virkning av tiltak.
 • foreta simuleringer og analyser av komplette vann- og avløpsledningsnett ved hjelp av Python og MikeUrban.
 • bruke analyseverktøy til å vurdere hydraulisk kapasitet og kulvertdesign (HY-8)
 • Foreta simuleringer og analyser av konvensjonelle og naturbaserte overvannshåndteringsløsninger ved hjelp av Python og MikeUrban.
 • Gjøre rede for bærekraftige valg av ledningsmateriell
 • Gjøre rede for driftsovervåkning og lekkasjesøking.
 • Gjøre rede for sanering og rehabilitering
 • Kjenne til smarte teknologier for overvåkning av vann-, overvanns- og avløpsledningsnett.

Generell Kompetanse

Kandidaten skal kunne følge opp faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, dimensjonering, forvaltning, drift og vedlikehold for vann- og miljøteknikk-anlegg. Kandidaten skal kunne delta i faglige diskusjoner innenfor de aktuelle fagområdene og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både muntlig og skriftlig. Kandidaten skal kunne bidra til utviklingen av innovative løsninger innen vann- og miljøteknikk sektoren.

Læringsformer og aktiviteter

Korte videoer av aktuelle tema, forelesninger, hydrauliske labøvinger, hydrologi feltarbeid, infiltrasjon feltarbeid, befaring, problembaserte øvinger, og individuell prosjektoppgave/semesteroppgave. Bruk av programmering og digitale verktøy.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Feltarbeid
 • Prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ny og utsatt eksamen: august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

 • "Vann- og avløpsteknikk": Lærebok utgitt i 2014 av Norsk Vann
 • (Utvalgte kapitler) Trifunovic, N. (2006). Introduction to urban water distribution. (tilgjengelig på nett)
 • (Utvalgte kapitler) Chin, David (2013): Water-Resources Engineering, 3rd edition (International Edition)
 • Deler av Statens vegvesen - håndbok N200
 • VA- miljøblad

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 B 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 2
C218 Ankeret/Hovedbygget 14
Vår ORD Oppgave 40/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
07.06.2024


11:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU