course-details-portlet

BTEK391 - Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av instituttet. Gruppen kan foreslå eget tema

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper:

-kunnskap om teori innen en selvvalgt del av sitt fagområde

-kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid

-kunnskap om designmetodikk

-kunnskap om ulike teknikker for visualisering og materialisering av ideer og konsepter

-kjenne til forskning- og/eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde

Ferdigheter:

-kunne utarbeide, avgrense og gå i dybden på konkrete problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale

-kunne analysere og reflektere over eget materiale og komme fram til en konkret løsning på problemstillingen

-kunne anvende designmetodikk som er formålstjenlig for den valgte problemstillingen

-kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning

-kunne å gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:

-ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer av relevans for problemstillingen

-ha bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv

- kunne se sitt beskrevne prosjekt i en samfunnsmessig kontekst og kunne redegjøre for prosjektets løsning i et bærekraft-perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse
  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter. Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/en prototyp. Skriftlig rapport sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter. Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet. Ved ikke bestått bacheloroppgave må studenten levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktdesign og teknologi (BTEKD)

Forkunnskapskrav

For å kunne registrer seg til vurdering i emnet må studenten ha bestått 60 studiepoeng fra programmets første studieår og minst 50 studiepoeng av emnene i programmets andre studieår.

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema. Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler: - K. Halvorsen. Å forske på samfunnet. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 9788202281946 - A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 9788279353195 - M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 9788246300252 - H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 9788205383616

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU