course-details-portlet

BTA2004 - Grunnleggende bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Grunnleggende bioteknologi skal gi studentene en introduksjon til fagområdet bioteknologi, innovasjon og bærekraft. Emnet presenterer ulike fagområder innenfor bioteknologi som bioteknologiens historie og milepæler, etikk og bioteknologi, (bioteknologiloven), industriell bioteknologi, marin og medisinsk bioteknologi. Forelesninger og caseoppgaver vil inkludere tema fra persontilpasset medisin, rettsmedisin og fremtidens bioteknologiske medisiner. Emnet kobler seg til den bioteknologiske industrien og ser på industriell bioteknologi, biomarine produkter og fremstillingsprosesser, samt jordbruksbioteknologi, GMO, pesticider, økologisk produksjon.

Bioteknologi er et fagområde med høygrad av innovasjon, og i emnet blir det presentert case fra ulike bioteknologiområder, samt introduksjon til bærekraft og FNs bærekraftsmål koblet mot bioteknologi fagområdet. I emnet vil det også inngå arbeid med innovasjonsverktøy og prosess for nyskaping.

Emnet har også ferdighetstrening i litteratursøk, anvendelse av vitenskapelig litteratur og vitenskapelig skrivetrening i fokus. Emnet har obligatoriske forkrav som inkluderer øving i muntlig presentasjon, vitenskapelig skriving og samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om bioteknologiens historie og betydning
 • Studenten har kunnskap om de viktigste bioteknologiske bruksområdene innen medisin, landbruk, industri, havrommet og marin produksjon
 • har kunnskap om proteiner, vitaminer og mineraler, oksidasjonsreaksjoner for fett og proteiner, antioksidanter, råstoff til human konsum sammenlignet med dyrefor, miljøgifter; organiske og uorganiske, legemiddel sammenlignet med kosttilskudd, fokus på marine lipider og proteiner
 • har kunnskap om de viktigste lover og regler som gjelder for bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid
 • Kunnskap om hvordan bioteknologi kan brukes i rettsmedisin
 • kjenner til bruk av bioteknologi til diagnostikk og behandling av mennesker og dyr
 • har kunnskap om bærekraft, innovasjon og innovasjonsprosesser

Ferdigheter:

 • har praktiske ferdigheter til å planlegge og gjennomføre vitenskapelig skrivearbeid
 • kan gjennomføre vitenskapelig litteratursøk, vurdere vitenskapelig litteratur og kritisk vurdere kilder som grunnlag for eget vitenskapelig arbeid
 • kan anvende innovasjonsverktøy

Generell Kompetanse

 • Studentene har kjennskap til bioteknologi som fagområde, og kan holde seg faglig oppdatert ved å søke etter tilgjengelig og relevant litteratur
 • Studentene kan diskutere faglige problemstillinger og vurdere etiske perspektiver innenfor bioteknologifagområdet
 • Studentene har fått erfaring med målrettet arbeid for å løse en faglig problemstilling, både individuelt og i samarbeidsgrupper.
 • Studentene har fått innblikk i relevante arbeidsområder for bioteknologi som profesjon, samt innovasjon og bærekraft.
 • Studentene har opparbeidet erfaring med digitale verktøy for litteratursøk, referanseverktøy, digitale presentasjonsformer.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger inntil 30 timer, vitenskapelig skrivetrening, fire obligatoriske semesteroppgaver og ett innovasjonsprosjekt.

Totalt fem obligatoriske arbeidskrav: fire godkjente semesteroppgaver og ett innovasjonsprosjekt.

Totale arbeidsmengde ca. 200 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innovasjonsprosjekt
 • Fire semesteroppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering; skriftlige obligatoriske semesteroppgaver leveres i en felles mappe.

Emnet har innovasjonsprosjekt som en del av obligatorisk arbeidskrav i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB201712 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU