course-details-portlet

BTA2002 - Mikrobiell økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 60 minutter A

Faglig innhold

I emnet mikrobiell økologi bygger vi videre på kunnskap fra mikrobiologi, generell kjemi og biokjemi, når vi ser nærmere på mikroorganismer i naturlige økosystemer, og naturlige habitat som luft, vann og jord. Emnet komiberer tema som fylogenetisk plassering av bakterier med mikrobiell metabolisme og stoffkretsløp for nitrogen, jern, svovel og karbon. Videre går emnet inn på tema som mikrobiell symbiose og mikrobiell kommunikasjon, og ser på hvordan biofilm dannes, både i naturlige og industrielle miljø. I emnet ser vi på biologiske vannrensesystemer, biofilter og RAS system, samt mikroalger og vekstvilkår. Emnet inkluderer også en prosjektoppgave hvor studentene utfordres til å se på mikroorganismers rolle i et bærekraftperspektiv og anvende kunnskapen til å komme opp med forslag til innovative løsninger for utnyttelse av mikroorganismer til nyttige formål eller hindre tap av artsmangfold.

Emnet inkluderer også et laboratoriekurs med tre større prosjekter, hvor studentene blir introdusert for planlegging, forsøksdesign, prøvetakning, analyser og vurdering av resultat samt erfaring med både skriftlig og muntlig formidling av fagkunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har kunnskap om mikrobielle populasjoner, samfunn og økosystemer
 • har kunnskap om årsaker til og virkninger av forurensning, mikrobielle interaksjoner med vekt på begrensede ressurser og kritiske prosesser
 • har kunnskap om ulike næringskjeder og samspill mellom uorganiske og organiske substanser

Ferdigheter - studenten:

 • har opparbeidet seg grunnleggende laboratorietekniske ferdigheter i pipettering, mikroskopering, autoklavering, sterilteknikk og tillaging av medium
 • har praktiske ferdigheter i sammensatte laboratorieøving er som dyrking av alger, biofilmdannelse og feltundersøkelser
 • har fått erfaring med forsøksdesign og analyse og tolkning av analyseresultater
 • har planlagt og gjennomført selvstendig laboratorie- og feltarbeid

Kompetanse - studenten:

 • kan diskutere om fysiske og kjemiske prosesser i miljøet og om samspillet mellom miljø og organismer
 • kan bidra med synspunkt om mangfoldet av livsformer som representerer ulike løsninger på livets utfordringer
 • kan planlegge og gjennomføre forsøk over lengre tidsperioder
 • kan dokumentere og formidle kunnskap fra feltforsøk og laboratorieforsøk
 • kan diskutere hvordan mikroorganismer kan bidra til bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger inntil 30 timer, Feltarbeid 1 x 6 timer, gruppeoppgave og obligatorisk laboratoriekurs inntil 12 x 4 timer. Eget studentarbeid og eksamen: inntil 130 timer. Obligatoriske arbeidskrav: Godkjent feltarbeid. Godkjent gjennomføring av laboratoriekurs og innlevering av journal. Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i tre semester (eller etter søknad). Gruppeoppgave med muntlig fremføring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøving

Mer om vurdering

Emnet har 2 obligatoriske laboratorieøvelser som strekker seg over 3-5 uker, samt 1 feltøvelse og 1 gruppeoppgave. Det leveres journaler og gis en muntlig presentasjon som obligatorisk forkrav. Obligatorisk arbeidskrav som inkluderer både gjennomføring av laboratoriearbeid, muntlig presentasjon og innlevering av rapporter/ journaler må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Muntlig eksamen gjennomføres på slutten av semesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MB102319 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A

22.11.2023 - 23.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU