course-details-portlet

BMRK5000 - Masteroppgave - hovedprofil Markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha inngående innsikt i nyere forskningslitteratur og teori som er relevant for problemstillingen
 • Ha god innsikt i relevante forskningsmetoder for å belyse problemstillingen

Ferdigheter:

 • Kan formulere et problem
 • Søke etter og gjennomgå relevant litteratur
 • Velge forskningsmetode
 • Innhente data
 • Foreta analyser,
 • Tolke og trekke konklusjoner.

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Gjennom arbeidet med masteroppgaven oppøve evne til kritisk refleksjon over eget og andres arbeid, herunder vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner av forsknings- og utredningsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer etter innlevering av prosjektskisse. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).

Mer om vurdering

Innlevering: Slutten av mai. Dato oppgis i studentweb før oppmeldingsfrist 1.februar. Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år.

Mulighet for å søke om dispensasjon fra forkunnskapskravet til å skrive masteroppgave, se informasjon under forkunnskapskrav.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen 1. februar. Studenter kan søke om dispensasjon fra forkunnskapskravet dersom de mangler inntil 7,5 studiepoeng. Søknaden må grunngis.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Ikke spesifisert pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF500 30.0 VÅR 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU