course-details-portlet

BMRK5000 - Masteroppgave - hovedprofil Markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100 ALLE

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være studentenes svenneprøve. Oppgaven skal tilfredsstille krav til relevans og forventes å framskaffe ny kunnskap som er rettet mot bestemte mål eller anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Ha inngående innsikt i nyere forskningslitteratur og teori som er relevant for problemstillingen.
Ha god innsikt i relevante forskningsmetoder for å belyse problemstillingen.

Ferdigheter:
Kan formulere et problem, søke etter og gjennomgå relevant litteratur, velge forskningsmetode, innhente data, foreta analyser, tolke og trekke konklusjoner.

Generell kompetanse:
Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
Gjennom arbeidet med masteroppgaven oppøve evne til kritisk refleksjon over eget og andres arbeid, herunder vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner av forsknings- og utredningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Tildeling av veileder skjer etter innlevering av prosjektskisse. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter).

Mer om vurdering

Innlevering: Slutten av mai.Dato oppgis innen 1. oktober. Dersom det oppstår særskilte årsaker (f.eks sykdom) kan studenter søke om utsettelse til 31. august samme år.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

BMET4000, BBOA4000, MET410 og MET420

Studierettskrav: Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen 1. februar. Studenter kan søke om dispensasjon fra forkunnskapskravet dersom de mangler inntil 7,5 studiepoeng. Søknaden må grunngis.

Kursmateriell

Ikke spesifisert pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AF500 30.0 01.01.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Avhandling 100/100 ALLE

Utlevering 15.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Avhandling 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU