BMPA5055 - Samfunnsvitenskapelig metode

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emneinnhold
Studentene skal gjennom emnet tilegne seg grunnleggende innsikt i vitenskapelig metode og akademisk skriving, slik at de med en kritisk analytisk holdning kan sette sammen og benytte kunnskapen fra de ulike kjernefagene i analyse av samfunnsøkonomiske tema og styringsutfordringer i offentlig sektor. De vil gjennom emnet få en innføring i både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder – med det formål at de skal designe en selvstendig undersøkelse – og opparbeide seg forståelse for hvordan de kan ta i bruk metodiske verktøy som anvendes i samfunnsvitenskapelige fag. Emnet vil danne grunnlaget for den metoden som benyttes i masteravhandlingen.
• Kvalitative metoder
• Kvantitative metoder
• Måleproblemer og undersøkelsesdesign
• Datainnsamling
• Analyse og tolkning av data
• Arbeid med metodeoppgaven

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• Innehar kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder
• Skal kunne velge design og metode tilpasset problemstilling
• Skal ha kunnskap om både kvalitativ og kvantitativ databehandling
• Vil ha grunnleggende metodeforståelse og kunnskap om metodeutvikling

Ferdigheter
Studenten:
• Skal være i stand til å utforme klare og fruktbare problemstillinger
• Vil være i stand til å koble problemstilling, teori og relevant empiri
• Vil kunne anvende det statistiske verktøyet SPSS
• Vil kunne systematisk framstille egen empiri
• Vil kunne gjennomføre en kritisk og holdbar analyse

Generell kunnskap
Studenten:
• Skal kunne anvende sine metodekunnskaper og ferdigheter både i egen læring og i ferdighetsutøvelse
• Skal kunne framstille fenomen og fakta ut fra flere faglige synsvinkler og perspektiver

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Studentene vil gjennom forelesninger, gruppearbeid og casegjennomgang få et godt grunnlag for kunnskapstilegning. Det forutsettes at studentene gjennom selvstudier tilegner seg pensumstoffet. På noen av samlingsdagene vil SPSS bli benyttet som hjelpemiddel i statistisk analyse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Innlevering av prosjektskisse i 3. semester

VURDERINGER: Metodeoppgave i 4. semester med veiledning. Individuelt eller i gruppe på to personer. Oppgaven vurderes skriftlig. Kandidaten må ha bestått denne vurderingen for å få endelig karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet. Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved studieprogrammet Master of Public Administration.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA5062 7.5 01.01.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.