BMPA4035 - Statsvitenskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emneinnhold
Staten utfordres av en serie utviklingstrekk som nye organiserings- og ledelsesformer, nye selskapsformer, privatisering og regionalisering, europeisering og globalisering samt demografiske endringer. Dette gir tiltakende kompleksitet og styringsutfordringer, politisk og administrativt. Vi studerer hvordan disse trekkene kan forsås i et maktperspektiv, og hvordan utviklingen påvirker det styringsmessige handlingsrommet til ledere i offentlig sektor, slik at studentene blir rustet til å aksle større ansvar og ledelse i offentlige stillinger. Kurset vil også ta for seg politiske verdier og komparativ metode.
• Hva er statsvitenskap?
• Framveksten av den moderne stat
• Komparativ metode
• Politiske verdier
• Ledelse og styring i offentlig sektor
• Fra forvaltning til governance
• Gjennomføringsevne
• Forholdet stat og kommune
• Etniske relasjoner og demografiske endringer

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• Behersker sentrale begreper i faget, som politikk, makt, demokrati, legitimitet, offentlig- og politisk styring
• Forstår hvordan liberale økonomiske teorier påvirker offentlig sektor i vår tid, og hvorfor samstyring/nettverksstyring er blitt sentralt
• Har innsikt i statsteori, og forstår hvordan staten har utviklet seg hitorisk fram til dagens fragmenterte stat
• Har en forståelse av samspillet mellom stat og kommune
• Har en forståelse av politiske verdier, etniske relasjoner og hvordan demografiske endringer vil kunne påvirke velferdsstater

Ferdigheter
Studenten:
• Skal være i stand til å anvende statsvitenskapelige perspektiver i konkrete beslutningssituasjoner
• Skal kunne ta forskjellige samfunnshensyn i sitt arbeide

Generell kompetanse
Studenten:
• Skal ha evne til å vurdere saker fra ulike perspektiver, innsikt i det politiske system og hvordan politisk ledelse påvirker staten og samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Det blir tatt utgangspunkt i problembasert læring. Studentene skal trenes i å anvende ny kunnskap og innsikt til å løse oppgaver og utfordringer de møter i arbeidslivet. Det forutsettes at studentene arbeider med pensum før samlingene. Mye av undervisningen vil være i form av tradisjonelle forelesninger med plass for dialog. Disse holdes av de fagansvarlige, supplert av gjesteforelesere. Forelesninger følges av strukturert gruppearbeid samt plenumsdiskusjoner. Det forutsettes oppmøte på samlingene. Undervisningen samordnes med øvrige kjerneemner slik at enkelte av samlingene får et tydelig integrasjonspreg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fagnotat

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent et fagnotat (ca. 10 sider) skrevet individuelt eller i gruppe på to personer.

VURDERINGER: Prosjektoppgave. Paper som skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisning, og bør ha et omfang på 15–20 sider.

NY/UTSATT EKSAMEN: I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement. Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet. Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved studieprogrammet Master of Public Administration.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4032 10.0 01.01.2018
MPA32 15.0 01.01.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.