course-details-portlet

BMA1010 - Matematikk for Informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Matriser: Grunnleggende matriseregning - Likningssystemer og Gausseliminasjon - Minste kvadraters metode - Transformasjoner i 2 dimensjoner.
 • Logikk: påstander, argumenter, grunnleggende bevisteori. Matematisk induksjon.
 • Mengdelære og diskrete funksjoner.
 • Tallteori: delelighet og kongruensregning, utvidede euklidsk algoritme, RSA som anvendelse.
 • Grafteori: viktige typer grafer, grafisomorfi, trær. Grafteoretiske algoritmer, slik som Prims og Dijkstras algoritme.
 • Kombinatorikk: telleresultater knyttet til mengder, funksjoner og grafer. Fire standardformler.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet legger stor vekt på anvendelser.

Kunnskap: Kandidaten

 • har kunnskap om matriser, matriseoperasjoner og lineære likningssett
 • har kunnskap om transformasjoner i planet
 • kjenner til begreper i utsagnslogikk
 • kjenner til vanlige former for matematiske bevis, herunder matematisk induksjon
 • kjenner til grunnleggende mengdeteori
 • kjenner til diskrete funksjoner.
 • kjenner til begreper og algoritmer knyttet til grafer, herunder trær og grafisomorfi
 • kjenner til begreper, metoder og resultater innen tallteori, moduloregning og kryptografi.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • kan regne med matriser
 • kan bruke multiplikasjon av matriser til å sette sammen transformasjoner i planet
 • kan løse lineære likningssett med bruk av Gauss-eliminasjon og interpretere resultatet geomertisk for 2x2 og 3x3 likningssett
 • kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra teorien om påstander og argumenter, for eksempel avgjøre om et argument er gyldig eller ugyldig og avgjøre om utsagn er ekvivalente.
 • kan konstruere enkle matematiske beviser, herunder induktive bevis
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til mengdelære, diskrete funksjoner og kan representere disse på ulike måter.
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til grafer, inkludert ekvivalensrelasjoner, veier i grafer og grafisomorfi
 • kan anvende algoritmer på mindre eksempler,
 • kan anvende grunnleggende begreper og metoder fra tallteorien knyttet til delelighet, herunder Euklids algoritme
 • kan regne med kongruenser og gjennomføre RSA-kryptering og dekryptering

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne kommunisere med og om matematikk, herunder bruke relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver i et digitalt vurderingssystem. Det vil være tilbud om oppgaver og læringsvideoer for egenstudier som et supplement til forelesningene.

Obligatorisk arbeid: minst 75% av innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Antall obligatoriske innleveringer og vekting blir oppgitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

 • Eksamen ved semesterslutt vil være skriftlig skoleeksamen under tilsyn (i digitalt eksamenssystem).
 • Utsatt eksamen kan avholdes som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Discrete Mathematics With Applications, (International Edition) Susanna S. Epp

Eventuelle notater som legges ut i emnets Blackboardside

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST1004 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M405-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S206 Smaragd 48
T119 Topas 25
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 76
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU