course-details-portlet

BMA1010 - Matematikk for Informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Tallteori:
- Divisjonsalgoritmen
- Tallsystemer
- Lineære kongruensgeneratorer
- Gjentatt kvadrering
- Diffie-Helman
- Faktorer og faktorisering
- Euklids utvidede algoritme
- RSA

Logikk
- Konnektiver: ikke, eller, og, eksklusiv eller, implikasjon og ekvivalens
- Sannhetstabeller
- Boolsk algebra
- Disjunktiv kanonisk form
- Predikater og kvantorer

Mengder
- Boolsk algebra (med mengder)
- Venndiagram
- Kartetisk produkt
- Relasjoner og funksjoner

Matriser
- Grunnleggende matriseregning
- Likningssystemer og Gausseliminasjon
- Minste kvadraters metode

Grafer
- Grunnleggende begreper
- Dijkstras algoritme
- Prims algoritme

Kombinatorikk
- Grunnleggende telleprinsipper
- Fire standardformler
- Passordsikkerhet

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet legger stor vekt på anvendelser.

Kunnskap om:

- grunnleggende temaer i diskret matematikk
- matematikk som metode som andre fag kan bygge videre på.
- sammenhenger mellom matematikk og informatikkfaglige anvendelser

Ferdigheter i:

- bruke av et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- bruk av matematiske metoder
- matematisk resonnement

Generell kompetanse i:

- å kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget informatikkfag
- å kommunisere med og om matematikk
- matematikk som grunnlag for livslang læring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- 4 godkjente innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Discrete and Combinatorial Mathematics, an Applied Introduction. Grimaldi. Tilpasset utgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST1004 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU