course-details-portlet

BM6802 - Modellering av trafikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Teoretisk grunnlag for og anvendelse av trafikk- og transportmodeller.

Videregående trafikkstrømsteori og transportanalyse.

Bruk av simulerings- og modelleringsverktøy for vurdering av avviklingskvalitet, rutevalg, energibruk/utslipp og reiseatferd.

Modeller for trafikantatferd og estimering av trafikksikkerhetseffekter.

Læringsutbytte

Kunnskap (Studenten skal ha kunnskap om):

 • Drivkrefter og faktorer som påvirker reisevaner
 • Teoretisk grunnlag for ulike trafikk- og transportmodeller
 • Verifisering, kalibrering og validering av modeller
 • Praktisk anvendelse av trafikk- og transportmodeller
 • Signalregulering og prioritering
 • Trafikksikkerhetsmodeller

Ferdigheter (Studenten skal kunne):

 • Tilrettelegge grunnlagsdata, etablere modell og gjennomføre modellberegninger for å estimere virkninger av infrastrukturtiltak og andre transportpolitiske tiltak
 • Velge hensiktsmessig modell til ulike problemstillinger
 • Tolke, forstå og formidle resultater fra modellberegninger
 • Vurdere begrensninger, usikkerhet og følsomhet i analyseresultat

Generell kompetanse (Studenten kan):

 • Benytte resultater fra modellberegninger som en del av et helhetlig beslutningsgrunnlag for valg av bærekraftige transportløsninger
 • Tilnærme seg den faglige debatten innen transportfeltet, både den offentlige og den faginterne, med kritisk nysgjerrighet
 • Løse oppgaver både selvstendig og som del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen utgjør 70% av karakteren i emnet. Et større prosjektarbeid teller 30%. Et antall mindre øvinger og aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA6062 3.8 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU